Beslut

Ärende 1711-258
2018-02-21



Anmäld reklam Reklam för erbjudande av bredband och tv från Bredbandsbolaget

Annonsör B2 Bredband AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommuni­kation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett erbjudande som har publicerats på webbplatsen bredbandsbolaget.se. Överst på sidan finns en ruta med en stor vit rubrik som lyder ””Endast i helgen” följt av den något mindre texten ”Superpris på bredband och tv för hela familjen”. Till höger i rutan finns en rosa cirkel med texten ”Spara upp till 3 600 kr”. Under finns en grön knapp med texten ”Beställ”. Nedanför rutan finns en grön rubrik som lyder ”Spara tusenlappar i helgen”. Därefter följer texten ”Under helgen har halva priset på Bredband 250 Mbit/s och tv-paket Bas! Beställer du vid samma tillfälle får du dessutom en Google Chromecast på köpet (värde 399 kr). Då kan du visa ditt innehåll på tv:n från till exempel din mobil.* I tv-paketet Bas ingår även Bredbandsbolaget Stream, så att du kan se ditt tv-inne­håll när du vill, på vilken skärm du vill. Sök på din adress för att se vilket erbjudande du kan få”. Därunder finne en sökfunktion. Under sökfunktionen presenteras olika erbjudanden med priser och andra villkor. Under de olika erbjudanden finns gröna knappar med texten ”Beställ nu”. Därunder finns en pris­lista med kampanj­priser och ordinariepriser för de olika paketen samt pris och värde för HD-box, router, frakt och startavgift. Vidare finns uppgift om bindnings- och uppsägningstid samt faktureringsavgift. Under rubriken ”*Villkor för Google Chromecast” finns bland annat texten ”Erbjudandet gäller endast på webben när du köper Breband 250 och tv-paketet Bas tillsammans, samt så länge lagret räcker”.

Reklamen har producerats av Spinn, Blek och annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren anmärker på att det inte står att erbjudandet endast gäller nya kunder. Anmälaren, som är kund utan bindningstid, anser att denna borde få uppgradera till detta erbjudande. När anmälaren kontaktar företaget får anmälaren svaret att erbjudandet endast gäller nya kunder.

 

Annonsörens yttrande
B2 Bredband AB (annonsören) beklagar att anmälaren har uppfattat att de marknadsförda erbjudan­dena skulle omfatta även befintliga kunder. Inför Black Friday hade annonsören ett införande i Aftonbladet samt banners i sociala medier som informerade om att under Black Friday skulle bolaget ha särskilda erbjudanden på bred­band och tv. Reklam med en bred mottagargrupp, såsom den nu aktuella, avser bearbetning av nya kunder. Den riktar sig således mot personer som inte redan är kunder hos annonsören. I de fall ett företag av­ser att inkludera även befintliga kunder i ett visst erbjudande företas i allmänhet riktade kampanjer mot just den befint­liga kundgruppen. Annonsören tillhandahåller flera olika typer av abonnemang för tv- och bredbands­tjänster och det framgår av respektive kunds abonnemangsavtal vilka villkor som gäller för respektive kund. Om kund önskar ta del av nya erbjudanden finns möjlighet att säga upp det befintliga avtalet enligt de villkor som framgår av respektive kunds avtal, för att därefter svara på ett nytt erbjudande. Reklamombudsmannens opini­ons­nämnd (ärende 1607-136) har tidigare konstaterat att en genomsnittskonsument måste antas ha kunskap om att reklam för ett mobilabonnemang gäller tecknande av ett nytt avtal och inte villkorsändringar i befintliga avtal såvida inte detta tydligt framhålls. Bredbandsbolaget menar att resonemanget även är tillämpligt på den nu aktuella mar­knadsföringen. Sammanfattningsvis och mot ovanstående bakgrund är den aktuella marknadsför­ingen inte vilseledande. Den strider således inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av mål­grup­p­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Anmälaren anser att det är vilseledande att inte informera om att erbjudandet endast gäller nya kunder. Enligt annonsören avser reklamen endast nya kunder. Opinionsnämnden konstaterar att det inte finns information i reklamen om att erbjudandet endast gäller nya kunder. Reklamen finns på annonsörens webbplats som sanno­likt har många besökare som redan är kunder. Av reklamen framgår vissa begränsningar i erbjudandet som dock inte utesluter att befintliga kunder kan komma ifråga. Även om erbjudandet endast gäller för en helg är det enligt nämnden inte osannolikt att en befintlig abonnent av en viss tjänst utan bindningstid kan få uppfattningen att det är möjligt att uppgradera sig. Nämnden finner mot denna bakgrund att reklamen vid en flyktig kontakt ger intryck av att vem som helst kan teckna de marknadsförda abonnemangen. Reklam­en är därför vilseled­ande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander