Beslut

Ärende 2004-87
2020-06-30Anmäld reklam -postreklam för mode- och skönhetsprodukter från Boozt

Annonsör Boozt Fashion AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att e-postreklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett e-postutskick. I e-postutskickets ämnesrad anges ”Precis börjat: Upp till 50 % rabatt på nästan ALLT!”. Överst i e-postmeddelandet syns annonsörens logotyp. I ett rosa och gulfärgat fält därunder står i versal text ”Precis börjat” och därunder i fet text ”Upp till 50 % rabatt på nästan ALLT!”. I ett grönt fält närmast under detta står ”Just nu” i en liten gul ruta till vänster i det gröna fältet samt texten ”Crazy Easter Deals” i gul text centrerad i fältet tillsammans med texten ”Upp till 50 % på vårnyheter”. ”50 %” är här an­givet i väsentligt större stilgrad. Under detta visas en bild på en träningssko samt den överstrukna prisupp­giften 900 kronor samt det rabatterade priset 399 kronor.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det är realisation på mindre än 10 produkter av 120 på sida 1 av 49 på annonsörens webbplats. Så fortsätter det även på sidorna 2, 3 och 4. Därefter blir det fler rabatterade pro­duk­t­er. Det är dock långt ifrån en majoritet av produkterna som är rabatterade.

Annonsörens yttrande
Boozt Fashion AB (annonsören) strävar ständigt efter att skapa så tydlig och rättvisande kommunikation som möjligt, med marknadsföringslagen som utgångspunkt. I detta specifika fall har annonsören valt att kom­­­municera ”upp till 50 % på nästan ALLT” eftersom mer än 90 % av allt på hemsidan var rabatterat. Det var alltså endast färre än 10 % av varorna som inte var rabatterade under denna kampanj. Annonsören har ett CMS-pro­gram som kontinuerligt uppdateras på kategori-, produkt- och storleksnivå för alla marknader annonsören är verk­sam på. Utifrån detta säkerställer annonsören de budskap som kommuniceras gentemot kund. Härmed anser annonsören inte att kommunikationen varit vilseledande eller missvisande.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kon­takt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som handlar eller kan tänka sig att handla från annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom en majoritet av produkterna inte är rabatterade. Enligt annon­sören har mer än 90 procent av allt på webbplatsen varit rabatterat under kampanjen. Annonsören hän­visar till att man säkerställer sina budskap gentemot kund genom ett CMS-pro­gram som kontinuerligt upp­dateras på kategori-, produkt- och storleksnivå för alla marknader och att reklamen därmed inte är vilseledande.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt sanno­likt får intryck av att det är rabatt på nästan allt som annon­sören erbjuder på sin webbplats. Annonsören har i sitt yttrande an­givit att mer än 90 procent av produkterna varit rabatterade under kampanjen. Reklam­ombuds­mannen kon­staterar dock att annonsören inte inkommit med underlag som styrker att så är fallet. Reklamen är därför vilse­led­an­de och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s reg­ler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman