Beslut

Ärende 1809-150
2018-11-15Anmäld reklam Påstående i reklamfilm och butiksreklam för lotter från Bingolotto

Annonsör Folkspel i Sverige AB

Anmälare Fyra privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består dels av en tio sekunder lång reklamfilm som visats på TV4 och Youtube, dels av reklam på bildskärm som har visats i butik.

Filmen inleds med att programledaren Rickard Olsson säger ”Äntligen är Bingolotto tillbaka och jag också” samtidigt som texten ”Äntligen!” i versal text visas mitt i bilden. Det dyker därefter upp en stor produktbild på en Bingolott som Richard Olsson kliver ut genom. Han visas mot en orange bakgrund och säger ”Det kommer att bli fullt av spelnyheter, så missa inte premiären och du, alla vinner på Bingolotto”. En stor lott syns i bilden. Till höger om lotten visas en vit pratbubbla med texten ”Alla vinner på Bingolotto”. Därunder står i lite mindre text ”Du kan vinna miljoner. Sveriges föreningar vinner alla gånger”.

Reklamen på bildskärm består av en bild på fyra Bingolotter som visas mot grön bakgrund på den högra sidan av bilden. Ovanför finns en pratbubbla med den större texten ”Alla vinner på Bingo­lotto” och därunder i mindre textstorlek ”Du kan vinna miljoner. Sveriges föreningar vinner alla gånger”. I stor text till vänster om lotterna står det ”Ditt val hela hösten”. Därunder står det ”4 veckor 24 miljoner” i betydligt mindre text. Högst upp till vänster finns annons­örens logotyp och längst ned till höger produktens logotyp.

Reklamfilmen har producerats internt hos annonsören och av Warner Bros. Entertainment Sverige AB. Den digitala butiksreklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälningarna
Samtliga fyra anmälare anser att det är vilseledande att påstå att alla vinner när så inte är fallet.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Folkspel i Sverige AB (annonsören) är reklamen inte vilseledande. Bingolotter säljs av annonsören som är en ideell organisation som har 73 riksorganisationer, spridda över hela landet, som medlemmar. Annonsör­ens uppdrag är att generera pengar till dem. Allt överskott går direkt tillbaka till föreningslivet eftersom annons­ör­en inte har några privata vinstintressen.

I kommunikationen, både i tryckt butiksreklam och i film på YouTube och TV4 används följande text i grafiken: Alla vinner på Bingolotto. Du kan vinna miljoner. Sveriges föreningar vinner alla gånger.

Annonsören vill lyfta fram samhällsnyttan Bingolotto, annonsören och i förlängningen lottköparen gör. Genom att köpa en Bingolott bidrar du till en starkare ekonomi för Sveriges föreningar. Det vinner hela samhället på – du också. Så även om du kanske inte tar hem en bingovinst just den här veckan, på just den lott du köpte, så bidrar du till en tryggare vardag för bland annat barn och unga. Det vinner alla på.

För att undvika missförstånd, har annonsören valt att förtydliga huvudbudskapet ”Alla vinner på Bingolotto” ytterligare i underrubriken: Du kan vinna miljoner (det vill säga det är inte säkert att din lott ger vinst), Sveriges föreningar vinner alla gånger (det vill säga oavsett om din lott gav en lotterivinst så tjänar föreningslivet och samhället på att du köpte den).

Annonsören påstår alltså inte att alla vinner i Bingolotto. Här spelar alltså valet av preposition en roll. Alla vinner på Bingolotto – det vill säga alla vinner på att Bingolotto finns.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt. I detta fall har reklamen riktats till en bred målgrupp av konsumenter.

Frågan som opinionsnämnden har att ta ställning till är om påståendet ”Alla vinner på Bingolotto” av en genom­snittskonsument tolkas som att varje lott är en vinstlott och om påståendet därför är vilseledande. Nämnden konstaterar att bedömningen av om en viss marknadsföring är vilseledande eller inte ska utgå från att kon­su­m­enter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rim­ligt uppmärksamma och förståndiga. Mot denna bakgrund och vad som kan antas vara känt om Bingolottos verksamhet och hur lotterier generellt fungerar samt det faktum att påståendet visats tillsammans med tillägget ”Du kan vinna miljoner. Sveriges föreningar vinner alla gånger”, finner nämnden att det inte är vilseledande varken i reklamfilmen eller så som det visats på bildskärmen. Påståendet strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Axel Tandberg och Helena Westin.

Ledamöterna Christina Knight, Patrik Löfberg, Axel Tandberg och Helena Westin är skiljaktiga vad gäller reklamfilmen med följande motivering: I reklamfilmen sägs ”alla vinner på Bingolotto” och påståendet står även i en vit pratbubbla. Under den syns i mindre storleksgrad tillägget ”Du kan vinna miljoner. Sveriges föreningar vinner alla gånger”. Påståendet ”alla vinner på Bingolotto” ger intryck av att varje konsument som köper en lott vinner. Detta påstående dominerar reklamfilmen så pass mycket att tillägget, på grund av dess lilla storlek, inte är tillräckligt för att neutralisera intrycket som påståendet ”alla vinner på Bingolotto” ger. Reklamfilmen är därför vilseledande.

Ledamöterna Christina Knight och Helena Westin är även skiljaktiga gällande bedömningen av reklambilden med följande motivering: Vi anser att påståendet ”alla vinner på Bingolotto” är vilseledande att använda om lotteriverksamhet, oavsett om påståendet sedan preciseras/förklaras. Påståendet är därför vilseledande även när det används i en reklambild.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck