Beslut

Ärende 2002-40
2020-03-22Anmäld reklam Reklam för bilbatteri från Biltema

Annonsör Biltema Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en sida i en reklambroschyr. På sidan finns en stor bild med bland annat ett bilbatteri. Ovanför bilbatteriet står texten ”Från 599:-” i en pratbubbelliknande blå ruta. Bokstäverna ”Från” är väsentligt mindre än siffrorna ”599:-”. Under rutan står i mindre bokstäver ”Underhållsfritt batteri”. Under batteriet finns adressens till annonsörens webbplats tillsammans med texten ”Rätt batteri”, ”Hitta rätt batteri till bilen med hjälp av funktionen för sökning via registreringsnummer på vår hemsida”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Batteriet som visas på bilden kostar inte 599 kronor, utan 799 kro­nor.

Annonsörens yttrande
Enligt Biltema Sweden AB (annonsören) marknadsförs underhållsfria batterier i broschyren som distribuerades måndagen den 10 februari 2020. Då variationen av vilket underhållsfritt batteri som passar i vilken bil är stor, jobbar annonsören med ett tydligt frånpris i annonsen och man hänvisar ej till något specifikt artikelnummer. För att ytterligare tydliggöra kundens behov att ta reda på vilket batteri som passar till fordonet i fråga, kommunice­rar man ”hitta rätt batteri” stort och tydligt i samma bild. Frånpriset utifrån det lägsta pris man har inom sortimen­tet av underhållsfria batterier, i detta fall 599:-. Bilden som används ska inspirera kunden att serva bilen själv. Där av finns det en mix av produkter på bilden. Batteriet på bilden i fråga illustrerar produktgruppen underhålls­fria batterier. 

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i all­män­het antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärk­sam­ma och förståndiga. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa ett bilbatteri hos annonsören.

Enligt anmälaren är priset i reklamen vilseledande eftersom priset för batteriet på bilden är högre än 599:-. En­ligt annon­sören är det tydligt att man i annonsen inte marknadsför ett specifikt batteri och att det angivna priset är ett lägsta pris. Batteriet på bilden i fråga illustrerar produktgruppen underhållsfria batterier. Annonsören menar dessutom att reklamen kommunicerar att kunden ska kunna hitta rätt batteri och serva bilen själv.

Reklamombudsmannen konstaterar att prisuppgiften ”Från 599:-” står i den blå rutan och att ”Från” står i be­tyd­ligt mindre stilgrad. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar rek­lamen som att bilbatteriet på bilden kostar 599 kronor. Att det står ”Från” ändrar inte bedömningen eftersom stilgraden är betyd­ligt mindre än prisangivelsen. Inte heller ändras bedömningen av annonsörens uppgift om att bilden illustrerar produktgruppen underhållsfria batterier. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot arti­kel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman