Beslut

Ärende 2003-69
2020-04-22Anmäld reklam Reklam för bilprovning hos Besikta

Annonsör Besikta Bilprovning i Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande

Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett reklamblad till medlemmar i OKQ8. Halva ytan av reklambladet upptas av en bild som visar en bil upphöjd på en billyft inne på en besikt­­nings­station. En kvinnlig besiktn­ingstekniker står framför bilen ­med ryggen mot kameran. Till höger om bilden syns rub­riken ”Besikta bilen till medlems­pris!”. Därunder står följande text ”Som medlem i OK får du 15% rabatt på kon­trollbesiktning av personbil, MC, lätt lastbil och släp hos Besikta Bilprovning. Boka på besikta.se eller via tele­fon 0774-400 800. Ange rabattkod OKQ8 vid bok­ning”. I mindre stilgrad direkt under bröd­­texten står ”Erbju­dandet gäller på ordinarie pris och kan inte kombine­ras med andra rabatter eller erbjud­anden. Gäller fordon upp till 3 500 kg”. Längst ner på sidan till höger syns annon­­sör­ens logotyp.

Reklamen har producerats av South-East Communication AB samt Bombayworks AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Som medlem i OKQ8 erbjöds man 15 procent rabatt på bilprovning hos annonsören. An­non­sören skriver i reklamen att det finns besiktningstider från 399 kronor. Det framgår inte av reklamen att 399 kronor skulle vara någon form av erbjudande till extrapris eller kampanj, utan man förut­sätt­er att det är ett ordinarie pris, men en­dast på vissa tider. Efter att ha bokat en tid hos annonsören till priset av 399 kronor gällde inte rabatten på 15 pro­cent för medlem i OKQ8 vid betalningen.

Annonsörens yttrande
Besikta Bilprovning i Sverige AB (annonsören) använder i sin marknadsföring ett kampanjpris som är från 399 kronor på utvalda tider för sina stationer. Frekvensen på dessa tider skiljer sig från station till station, men an­nonsören har ett minimikrav om att en station ska erbjuda minst två tider i veckan till ett pris om 399 kronor. Dock har texten i OKQ8-informationen varit bristfällig. Annonsören har per den 31 mars 2020 förtydlig­at att med­­­­­­lems­erbjudandet inte avser annonsörens kampanjtider för 399 kronor. Annonsören har även uppmanat OKQ8 att uppdatera sin information till sina medlemmar. Därav går det inte att kombinera tiderna för 399 kronor med med­lems­rabatten på 15 procent som medlemmar i OKQ8 får. Rabatten avser endast annonsörens ordinarie pris­er. Det står i annonsörens prislista som finns på annonsörens webbplats och som annonsören också an­vänder sig av i skri­velsen om att 399 kronor avser ett rabatterat pris. Annonsören har justerat bristen i kommu­nik­ationen med OKQ8 och meddelat OKQ8 korrekt information som ska användas i kommunikationen gentemot der­as med­­­­lem­mar. An­nonsören följer alltid rådande lagar och etiska regler kring marknadsföring, men i det aktuella fallet har det varit brist i kommunikationen mellan OKQ8 och annonsören.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exemp­elvis pris.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­under­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­för­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­ande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består av medlemmar i OKQ8 som kan tänka sig att köpa en besiktning av annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Den rabatt som medlem i OKQ8 erbjöds vid bokning av bilbesik­t­ning hos annonsören kunde inte utnyttjas när besiktningen skulle betalas, då bokningen avsåg en besikt­nings­tid som kostade 399 kronor. Priset 399 kronor framstår i reklamen som ett ordinarie pris men en­dast för vissa tider. Enligt annonsören har det varit en kommunikationsbrist i förhållande till OKQ8. Det går inte att kom­bi­nera med­lems­rabatten på 15 procent med tiderna för 399 kronor. Medlemsrabatten avser endast annonsörens ordinarie priser. An­nonsören har per den 31 mars 2020 förtydlig­at att tiderna för 399 kronor är kampanjtider och att med­­lems­erbjud­andet inte omfattar dessa.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annon­sören erbjuder medlemmar i OKQ8 en rabatt på 15 procent vid bokning av bilbesiktning samt att rab­at­t­erbjudandet är begränsat till att gälla bokning av besiktning till ordinarie pris, liksom att er­bjudandet inte kan kom­­­­­­bineras med andra erbjudanden. Reklamom­budsmannen finner dock att annon­sören i den anmälda reklamen inte angivit att ”från 399 kr” inte är ett ordinarie pris. Att det på annat ställe än i den aktuella reklamenheten framgår att priset ”från 399 kron­or” är ett kampanjpris ändrar inte bedöm­ningen. Reklam­en är därför vilse­ledande och strider där­med mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman