Beslut

Ärende 2002-28
2020-04-22Anmäld reklam Reklam för bilprovning hos Besikta

Annonsör Besikta Bilprovning i Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande

Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på besikta.se. På startsidan syns överst den feta, versala texten ”Boka din bilbesiktning hos oss på Besikta!”. Direkt under står i mindre stilgrad ”Boka bilbesiktning från 399 kr hos Besikta Bilprovning – Test av ABS-bromsar samt krockskydd ingår utan extra kostnad”. Till höger står ”Bil­besiktning från 399 kr på utvalda tider!” i versal, vit text mot en grön cirkelformad bak­grund. Därunder kan besök­a­ren skriva in sitt registrerings­nummer och söka tid. När besökaren sökt efter tider får denne välja mellan tre olika tjänster som annon­sören erbjuder: ”Säker standard personbil”, ”Säker standard plus” och ”Säker stan­dard komplett”. När besökar­en klickar på ”Säker standard personbil” framgår det vad tjänsten innefattar därut­över står det ”Från 399 kr på utvalda tider”.

Reklamen har producerats av South Communication AB och Bombayworks AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är det marknadsförda priset vilseledande. Anmälaren kontrollerade två månader framåt utan att hitta en tid till det marknadsförda priset.

Annonsörens yttrande
Besikta Bilprovning i Sverige AB (annonsören) använder sig i sin marknadsföring av ett pris från 399 kronor. Detta baserar annonsören på att samtliga av dennes stationer erbjuder tider till ett pris om 399 kronor på ut­valda tider. Annonsören är tydlig i all kommunikation med att det är ett frånpris samt att det är på utvalda tider. Annonsören har ett minimikrav om att en station ska erbjuda minst två tider i veckan till ett pris om 399 kronor. Detta innebär att minimikravet är cirka 1400 tider i veckan runt om i Sverige som erbjuds för 399 kronor. Till detta finns det stationer som erbjuder långt fler tider än det minimikrav som annonsören kräver. Vidare finns det ett antal stationer som erbjuder samtliga tider till 399 kronor.

Anledningen till att man ibland kan uppleva att det inte finns några bokningsbara tider till detta pris beror på den starka efterfrågan på just dessa tider och som därmed blir uppbokade snabbt. På samma sätt som hotell­branschen, flygbranschen och många andra branscher som erbjuder tjänsteprodukter som ej kan lagerföras, använder frånpriser och att det där gäller att vara ute i god tid för att hitta dessa priser. Prissättning­en 399 kro­nor och antalet bokningsbara tider beror på olika marknadsfaktorer som tidpunkt, efterfrågan med mera.

Med marknadens tätaste stationsnätverk anser annonsören också att om man inte kan hitta en boknings­bar tid för 399 kronor inom närmaste tiden på sin vanliga station på grund av att de är slut i aktuell vecka och i närlig­gan­­de tid kan man med stor sannolikhet hitta en sådan tid på en närliggande station.

Med ovanstående anser annonsören sig vara både tydlig och generös med antalet tider för 399 kronor och att den tillhörande informationen visar att det rör utvalda tider som rör dessa priser samt att annonsören följer rådande lagar, och etiska regler kring marknadsföring.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis pris.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­under­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­för­aren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­ande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är bred och består sannolikt främst av personer som kan tänka sig att beställa en bilbesiktning hos annon­sören.

Enligt anmälaren är det marknadsförda priset vilseledande eftersom det inte fanns någon tid att boka till priset 399 kronor under kommande två måna­­der på den station som anmälaren sökte på. Enligt annonsören är man tydlig i sin kom­munikation med att 399 kronor är ett frånpris. Annonsören erbjuder minst två tider till det mark­nad­s­förda priset per vecka och station, samt att det finns flera stationer som erbjuder långt fler tider än det mini­mikrav på två tider för 399 kronor per station och vecka.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören erbjuder ett inte obetydligt antal bokningsbara tillfällen för bilbesiktning för 399 kronor på utvalda tider per sta­tion. Reklamombudsmannen finner inte att annonsören har styrkt att mängden bokningsbara tillfällen för 399 kronor per station har täckning i ett reellt utbud. Reklamen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman