Beslut

Ärende 1902-60
2019-05-02Anmäld reklam Reklam för heminredning från Beliani

Annonsör Beliani GmbH

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande eller innehåller ett otillåtet kombinations­erbjudande. Den strider därmed inte mot artiklarna 5 och 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett erbjudande för en sittsäck som har publicerats på annonsörens webbplats beliani.se. I ett bildspel som syns högst upp på startsidan visas en bild med rubriken ”En sittsäck gratis!”. Under texten, i ett vitt hjärta mot en ljusrosa bakgrund visas en rosa och en röd sittsäck. I nedre delen av bilden, finns en länkad, svart och rektangulär ruta med texten "Köp nu".

Genom att klicka på ”Köp nu” kommer man till en annan sida på annonsörens webbplats. På sidan visas en bild på de båda sittsäckarna mot en hjärt­formad grå bakgrund. Högst upp på bilden står texten ”Kärlek” efterföljt av ett rött hjärta och därefter texten ”Vid första klicket”. Lite längre ner i bilden står ”En sittsäck gratis”, ”Upptäck vår nya kollektion av möbler perfekt för Alla hjärtans dag och få en sittsäck gratis med varje köp över 1800 kronor. Använd koden HJARTA19 t.o.m. den 25 februari 2019.”

Reklamen har producerats internt av annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande och innehåller en vilseledande användning av ordet ”gratis”.

 

Annonsörens yttrande
Beliani GmbH (annonsören) ifrågasätter hur reklamen kan vara vilseledande om villkoren tydligt säger att sitt­säcken endast är gratis vid köp av andra varor. Dessutom utförs det ej någon beställning när kunden klickar på ”köp nu” på huvudbannern på fösta sidan, utan detta klick leder endast till undersidan där allting står förklarat.

Annonsören kan förstås ändra texten ”gratis” till ”på köpet”. Dessa två ”orden” har väldigt liknande mening då de nästan är synonymer. Reklamen är producerad av annonsören och översättningarna av marknads­förings­text­e­r­na är gjorda av annonsörens anställda. Eftersom annonsören säljer på 19 olika marknader är dessa personer inte alltid modersmålstalare och då kan nyanser enkelt förekomma där ”gratis” används istället för ”på köpet”.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 7 i ICC:s regler får termen gratis användas vid ett kombinationserbjudande förutsatt att priset på huvud­pro­dukt­en inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. 

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen konstaterar att det marknadsförda erbjudandet är ett så kallat kombinationserbjudande och att ordet ”gratis” endast får användas om priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen, sittsäcken.  

Reklamombudsmannen konstaterar att konsumenter som i enlighet med erbjudandet handlar för 1800 kronor får en sittsäck på köpet. Huvudprodukten utgörs mot den bakgrunden av samtliga produkter i annonsörens sort­i­ment. Anmälaren har inte gjort gällande att priset på annonsörens produkter skulle ha höjts för att helt eller del­vis täcka kostnaderna för sittsäcken. Reklamombudsmannen utgår därför från att priset på de produkter som annonsören säljer inte höjts. Reklamen strider därför inte mot artikel 7 i ICC:s regler.

Reklam­o­m­bu­dsmannen konstaterar att påståendet ”En sittsäck gra­tis!” i bildspelet på webbplatsens förstasida följs av en länkad ruta med texten ”Köp nu”. För att få ytterli­gare information om gratiserbjudandet måste kon­sumenten klicka på ”Köp nu” och blir då informerad om att erbjud­andet är ett kombinationserbjudande. Reklam­o­m­buds­mannen finner att en genomsnittskonsument förstår att erbjudandet är kopplat till ett köp och reklamen kan mot den bakgrunden inte anses vilseledande en­l­i­gt artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman