Beslut

Ärende 1203-72
2012-06-04Anmäld reklam Påståenden om massörutbildning från Axelsons

Annonsör Axelsons Gymnastiska Institut AB

Reklamproducent Uppgift saknas

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendena är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Reklamen består av en sida på massageskola.com. Rubriken lyder ”Välkommen till Sveriges bästa massage utbildningar” och bredvid rubriken finns citatet ”Jag valde Axelsons därför att det är den bästa utbildningen som finns i landet och med dom mest kompetenta lärarna”.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att reklamen är grovt vilseledanden och saknar relevans. Det finns inga belägg för att varken skolan eller dess lärare skulle vara bättre än andra skolor inom liknande segment.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att de efter anmälan sett över sin webbsida. Det var ett elevcitat som låg där. Tyvärr hade namnet på eleven fallit bort. Citatet är borttaget.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte inne­­hålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsum­enten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, så som produktens beskaffenhet.

Enligt artikel 8 ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt artikel 23 gäller ansvaret för att reglerna iakttas marknadskommunikationen i dess helhet, det vill säga dess innehåll såväl som dess form, däri inbegripet intyg och framställningar i ord, ljud och/eller bild som härrör från annat håll. Att marknadskommunikationens innehåll eller form helt eller delvis hämtats från annat håll kan inte åberopas som ursäkt för att reglerna överträtts.

Enligt ICC:s regler ska reklam bedömas med utgångspunkt från hur framställningen är ägnad att påverka en genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen finner att påståendena ”Välkommen till Sveriges bästa massage utbildningar” och ”Jag valde Axelsons därför att det är den bästa utbildningen som finns i landet och med dom mest kompetenta lärarna” ger sannolikt genomsnittskonsumenten intryck av att Axelsons har de bästa massageutbildningarna i landet och de bästa lärarna.

Enligt praxis är påståendet "bästa" generellt och har inte en klar innebörd, utan kan uppfattas på olika sätt. Axelssons har inte visat att de har den bästa massageutbildningen i alla nära till hands liggande betydelser. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärt om marknads­kommunika­tion strider mot reglerna men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman