Beslut

Ärende 1912-267
2020-02-12Anmäld reklam Reklam för speltjänster från ATG

Annonsör AB Trav och Galopp

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en reklamfilm som har visats på TV12 och Youtube. I filmen syns en person som kommer ut från en ladugård. Därefter syns en häst följt av en sekvens med fyra gäss, en hund och sex hästar. Den första hästen syns återigen. Hästen ser ut att sjunga playback till låten ”Sykiyaki” med Kyu Saka­moto. Därefter syns texten ”I år har 172 miljonvinster delats ut på V75” mitt i bild. Längst ned i bilden syns texten ”Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se” i versaler. Några sekunder senare syns även texten ”Det är värt en trudelutt”. Därefter syns annonsörens logotyp och sloganen ”Förvänta dig mer”.

Reklamen har producerats av Åkestam Holst AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det har varit cirka 50 V75 omgångar vilket skulle innebära att om det varit miljonutdelning varje omgång skulle det krävas att i snitt 3,5 personer skulle ha vunnit miljonvinster varje omgång för att 172 personer ska ha blivit miljonärer.

Annonsörens yttrande 
AB Trav och Galopp (annonsören) skriver att den ifrågasatta reklamfilmen visades under december månad 2019. I reklamfilmen sägs ingenting om antalet miljonärer (personer). Budskapet handlar om miljonvinster genom påståendet ”I år har 172 miljonvinster delats ut på V75. Det är värt en trudelutt”. 

Budskapet i filmen var alltså att kommunicera hur många miljonvinster som hade delats ut på V75 under 2019 vid tidpunkten då filmen visades. Med miljonvinst avses utdelningar på V75-system med sju rätt, vid de till­fällen då sju rätt gav minst en miljon kronor i vinst. En vinst kan delas av flera vinnare.

Statistik över antalet miljonvinster på V75 bifogas. Det går även att ta del av information om alla vinster på spel hos annonsören deras webbplats.

Annonsören menar att påståendet i reklamfilmen är sanningsenligt och stöds av statistik, som bifogas detta ytt­rande. Reklamfilmen och påståendet i den strider därför inte mot artikel 5 i ICC:s regler eftersom annons­ören kan styrka riktigheten i påståendet.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa annonsörens speltjänster.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det skulle innebära att om det har varit miljonutdelning varje omgång skulle det innebära att i snitt 3,5 personer skulle ha vunnit miljonvinster varje omgång för att 172 personer skulle ha blivit miljonärer. Enligt annonsören är syftet med reklamen att visa hur många miljonvinster som har delats ut på V75 under 2019 vid tidpunkten då filmen visades.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören har delat ut 172 vinster som gav minst en miljon kronor och som kan ha delats av flera spelare. Annonsören har bifogat statistik som visar att så är fallet. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mats Rönne, Göran Segeholm och Frida Stjernholm

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander

Reklamen

Get Flash to see this player.