Beslut

Ärende 1712-262
2018-06-14Anmäld reklam Direktreklam för lotter från ATG

Annonsör AB Trav och Galopp

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att direktreklamen inte är vilseledande eller innehåller ett otill­åt­et kombinations­erbjudande. Den strider därmed inte mot artiklarna 5 och 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktreklamutskick med rubriken ”Julklapp!” i stor, versal text. Under rub­riken står i något mindre, versal text ”Du har en Sverigelott att hämta i din ATG-butik”. Sedan följer texten ”Hej! Julen när­mar sig och precis som förra året vimlar det av trav-fester. Mellan den 23 december och den 31 januari körs WinterBurst med åtta V75:or på nio dagar. Här kommer en liten julklapp. Som ATG-medlem kan du hämta en Sverigelott i någon av landets alla ATG-butiker. Erbjudandet gäller när du köper en V75 eller V75-Harry Boy för minst 100 kronor och vinstbevakar genom att visa ditt ID/körkort. Lycka till och hoppas du vinner. Både på V75 och Sverigelotten. Vänliga hälsningar, ATG”.

Meningen ”Erbjudandet gäller när du köper en V75 eller V75-Harry Boy för minst 100 kronor och vinstbevakar genom att visa ditt ID/körkort” är i fet stil.

Längst ned i utskicket finns en blå kupong med streckad kant och den versala rubriken ”Hämta din Sverigelott i närmaste ATG-butik” följt av den mindre, versala texten ”Gäller när du spelar V75 eller V75-Harry Boy för minst 100 kronor och vinstbevakar”. Till vänster finns en bild på en lott. Längst ner i ännu mindre, versalgemen text står det ”Erbjudandet är personligt och gäller när du vinstbevakar genom att visa ditt ID/körkort t.om. 31/12 2017. Klipp ut och ta med till din ATG-butik. Värde 25 kr.”

Reklamen har producerats av Åkestam & Holst.

 

Anmälan
Enligt anmälaren påstås det i reklamen att man har en julklapp att hämta i ATG butik i form av en Sverigelott värd 25 kronor. Men det krävs en motprestation att man spelar för 100 kronor, man kan alltså inte hämta någon lott. Anmälaren anser att det är vilseledande reklam.

 

Annonsörens yttrande
Enligt AB Trav och Galopp (annonsören) är det angeläget för denne att all annonsörens marknadskommunika­tion är vederhäftig och att man ger en rättvisande bild av de erbjudanden annonsören lämnar. Den aktuella direktreklamen är ett kombinationserbjudande där huvudprodukten är V75 alternativt V75-Harry Boy och tilläggsförmånen är Sverigelotten. Det anges tydligt att en förutsättning för att få en Sverigelott är att spela V75 för 100 kronor. Ambi­tionen med erbjudandet är att uppmuntra spelaren att spela V75 vinstbevakat, något som är positivt utifrån ett spelansvarsperspektiv.

Marknadskommunikation ska vara vederhäftig och får inte vilseleda, vilket framgår av artikel 5 i ICC:s regler. Enligt annonsörens mening är detta krav uppfyllt eftersom det framgår tydligt av marknadsföringen vad som gäller för att få tilläggsförmånen. Både huvudproduktens och tilläggsförmånens värde är tydligt angivet.

Enligt artikel 7 i ICC:s regler får termer som ”present” användas vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte har höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. Annonsören menar att den anmälda marknadsföringen uppfyller kravet i artikel 7 eftersom det aktuella erbjudandet är ett kombina­tionserbjudande där termen ”julklapp”, som får anses motsvara ”present”, har använts och priset för huvudpro­dukten är detsamma som utan tilläggsförmån.  

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte vilseleda.

Enligt artikel 7 i ICC:s regler får termen ”gratis” liksom ”present”, ”gåva” med flera endast användas:

  • när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller
  • när den enda motprestationen består i att konsumenten ska betala leveransomkostnader (porto med mera) om uttaget för dessa inte överstiger marknadsförarens ungefärliga självkostnad, eller
  • vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen.

Opinionsnämnden finner att det marknadsförda erbjudandet är ett så kallat kombinationserbjudande och att ordet ”julklapp” i reklamen är att jämställa med orden ”present” och ”gåva”. I detta kombinationserbjud­ande får därmed ordet ”julklapp” endast användas om priset på huvudprodukten, V75 eller V75-Harry Boy, inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen, Sverigelotten. Nämnden konstaterar inledningsvis att priset för V75 eller V75-Harry Boy inte har höjts. Reklamen strider således inte mot artikel 7 i ICC:s regler.

Nästa fråga är om reklamen kan anses vara vilseledande genom att det inte tillräckligt tydligt skulle framgå att det rör sig om ett kombinationserbjudande. I det sammanhanget noterar nämnden att påståendet ”Julklapp!” visserligen förekommer i stor, versal text som rubrik i utskicket följt av ”Du har en Sverigelott att hämta i din ATG-butik” samt att kupongen längst ned i utskicket har den versala rubriken ”Hämta din Sverigelott”. Nämnden konstaterar dock att det i fet stil i texten som följer under rubriken bland annat står att ”Erbjudandet gäller när du köper en V75 eller V75-Harry Boy för minst 100 kronor och vinstbevakar genom att visa ditt ID/körkort” samt att rubriken på kupongen åtföljs av den feta texten ”Gäller när du spelar V75 eller V75-Harry Boy för minst 100 kronor och vinstbevakar”. Direktreklamen kan mot denna bakgrund inte anses vilseledande enligt artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist