Beslut

Ärende 1808-131
2018-10-18Anmäld reklam Reklamfilm för speltjänsten V75 från ATG

Annonsör AB Trav och Galopp (ATG)

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte misskrediterar yrkesgruppen bi­odlare. Den strider därmed inte mot artikel 12 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nads­kommunikation.

   

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats i tv. Filmen inleds med en liten häst som säger ”Hej, det här är Josef, som nybliven miljonär kan han göra vad många drömmer om, satsa på väl­görenhet”. Samtidigt syns en äldre man med vitt skägg som öppnar en låda med bin. Bina flyger ut och man­nen ropar ”Ut och gör gott!”. Bina flyger till en strand, där de bland annat sätter sig på en smörgås och flyger efter människor som börjar skrika och springa. Sedan visas hur man­nen och hästen sitter i en trädgård med bikupor i bakgrunden. Mannen klappar i händerna och bina flyger in i sina bikupor. ”Så väldresserade” kom­menterar hästen. Filmen avslutas med annonsörens logotyp och texten ”Spelet med flest miljonvinster”.

Reklamfilmen har producerats av Åkestam & Holst.

 

Anmälan
Anmälaren skriver i korthet att reklamen inte är vederhäftig, hederlig eller ansvarsfull. Bin är pollinerande insek­t­er som samlar nektar och pollen, de är inte intresserade av människors föda och de jagar inte människor. An­mäl­­aren är biodlare och blir arg och orolig när bin framställs som farliga för människor. Många biodlare har sina kupor i trädgårdar och filmen kan leda till att grannar kräver att man tar bort kuporna. Bin är livsviktiga för oss människor. Biodlare har svårt nog ändå att försöka rädda bin, att skrämma upp människor med usel reklamfilm är skadligt för biodlingen. Anmälaren förstår att det ska före­ställa ett skämt, men det är ett dumt skämt. Folk kan knappt skilja på getingar och bin och detta innebär ytter­ligare problem för biodlingen. Det är inte sanningsenligt att bin attackerar människor, bin är inte heller som det framställs i filmen intresserade av människors föda. Reklamfilmen misskrediterar grovt yrkesgruppen biodlare och även alla hobbybiodlare som kämpar för binas överlevnad.

 

Annonsörens yttrande
AB Trav och Galopp (annonsören) har sedan år 2014 berättat historier om minihästen Vinnie. I filmen presen­terar Vinnie en man som satsat sina vinstpengar på välgörenhet. Mannen har köpt bin för att bidra till växternas polli­n­ering. I denna skröna får tillskottet av tusentals bin i närmiljön konsekvenser för solbadande människor.

Historien är en fantasi där hästar kan tala och svärmar av bin likt målsökande robotar kan jaga efter människor. En sådan historia kan kännas igen från serietidningsvärlden och tecknad film där figurer flyr efter att avsiktligt eller oavsiktligt ha retat upp bin. Svenska tambin beter sig inte så här i verkligheten, men filmen porträtterar inte verkligheten, vilket annonsören menar framgår tydligt i denna reklamfilm.

Annonsören beklagar att anmälaren blivit arg och orolig. Annonsören vill verkligen inte försvåra för biodlare i Sverige och är medvetna om att världens bisamhällen allvarligt hotas av miljögifter. Arbetet som biodlare är viktigt och värt all uppmuntran och support.

Annonsören har för att säkerställa att reklamfilmen inte försämrat synen på biodlares betydelse i samhället gjort en kampanjmätning där frågan ”I dina ögon, hur betydelsefull är biodlingar för samhället och den biologiska mångfalden?” ställdes till två undersökningsgrupper i en webbpanel. Den första gruppen fick se reklamfilmen och sedan svara på frågan. Den andra gruppen svarade på frågan utan att ha sett filmen. De som såg filmen tyckte i högre utsträckning att biodlare är viktiga och har betydelse för den biologiska mångfalden och sam­hället. Annonsören är därmed trygg i att den aktuella reklamfilmen inte har misskrediterat biodlare eller för­sämrat synen på biodlares betydelse i samhället.

Filmen är en underhållande och humoristisk reklamfilm som visar en drastisk kontrast mellan önskat och faktiskt resultat. Eftersom det är väldigt tydligt att filmen bygger på en fantasivärld. Det kan inte anses uppstå någon misskreditering av biodlare.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 12 i ICC:s i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte misskreditera någon person eller grupp, företag, organisation, näringsverksamhet, yrke eller produkt genom framställning som är ägnad att väcka förakt, löje eller liknande.

Enligt ICC:s regler ska reklam bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. I detta fall har reklamen riktats till en bred målgrupp av konsumenter. Det är en utgångspunkt för opinionsnämndens bedömning att konsumenter i allmän­het antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt upp­märk­samma och förståndiga.

Reklamfilmen visar en absurd berättelse om en biodlare och bin. Det är enligt nämnden uppenbart att scenariot i filmen inte avspeglar verkligheten. Nämnden finner vidare att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamfilmen som överdriven och gjord på ett orealistiskt manér. Den tydligt overkliga framställningen leder till att filmen enligt nämnden inte kan sägas vara ägnad att väcka förakt, löje eller på något annat sätt nedvärdera biodlare. Reklamfilmen är därför inte misskrediterande mot biodlare och strider därmed inte mot artikel 12 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist

Reklamfilm

Get Flash to see this player.