Beslut

Ärende 1708-167
2017-09-20Anmäld reklam Reklam för spelet Grand Slam 75 från ATG

Annonsör AB Trav och Galopp

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av flera påståenden om spelet Grand Slam 75 som har publicerats på webb­platsen atg.se. Om man överst på förstasidan sidan klickar på fliken ”Spela” och därefter på ”Grand Slam 75” hamnar man på en sida där det överst finns en bild från ett lopp med hästar och kuskar i sulkys. Ovanför bilden finns logotypen för spelet ”Grand Slam 75” tillsammans med den versala texten ”Nytt spel på söndagar” i stor storlek, följt av den något mindre versala texten ”Alltid 15 miljoner till en ensam vinnare”. Därunder kan man klicka på fliken ”Om GS75”. Där framgår bland annat följande text. ”Grand Slam 75 är det nya storspelet på söndagar där du är garanterad 15 miljoner kronor om du är ensam vinnare med 7 rätt”. Lite längre ner, under rubriken ”15 miljoner kronor om du är ensam vinnare med 7 rätt” står ”Lyckas du bli ensam vinnare med 7 rätt på Grand Slam 75 är du garanterad minst 15 mkr i utdelning på 7 rätt. Mer information finns här”.

Ordet ”här” utgör en länk och om man klickar på den kommer man till en sida med rubriken ”Regler och villkor”. Under underrubriken ”Gällande villkor” finns en länk till pdf-dokumentet ”Grand Slam 75 regler 2017-12-21 (PDF)”. Dokumentet har ATG:s logotyp i övre, vänstra hörnet samt rubriken ”Regler för ensam vinnare på Grand Slam 75!”. Lite längre ner, under den mindre rubriken ”Vad är det ATG erbjuder?” finns bland annat texten ”Från söndag 5 mars erhåller en ensam vinnare på Grand Slam 75 minst 15 miljoner kronor då tävlingen avgörs på en svensk travbana och minst 10 miljoner då tävlingen avgörs på galopp eller utländsk travbana”.

Reklamen har producerats av Åkestam Holst.

 

Anmälan
Anmälaren tycker att reklamen är vilseledande eftersom man först när man söker sig fram till dokumentet som innehåller regler och villkor upplyses om att garantivinsten på 15 miljoner kronor (om man är ensam med sju rätt) inte gäller alla lopp. Anmälaren menar att det inte tydligt framgår att garantin endast omfattar tävlingar på svensk travbana.

 

Annonsörens yttrande
Den anmälda marknadsföringen rör en banner på atg.se där det anges att Grand Slam 75 ”alltid [ger] 15 miljon­er till en ensam vinnare”. Utfästelsen gäller spel på travtävlingar som sker på svensk travbana och bild­erna i reklamen visar kända svenska travkuskar. Anmälaren vänder sig mot att det inte framgår av bannern att den garanterade vinsten är tio miljoner kronor om spelet sker på tävling på en utländsk travbana eller på en galopp­tävling. Information om denna begränsning finns i en pdf-fil som hittas på en underliggande informations­sida till spelet på atg.se. För annonsören är det angeläget att all dennes kommunikation är vederhäftig och att man ger en rättvisande bild av de erbjudanden som lämnas. På grund av olyckliga omständigheter har utfästelsen i bannerreklamen för Grand Slam 75 på atg.se, om 15 miljoner kronor till en ensam vinnare, fått en alltför generell utformning där den enda inskränkningen är att vinnaren måste vara ensam. På atg.se har viktig information om de särskilda vinst­reglerna för spel på utländsk travbana liksom på galopptävling fallit bort samt placerats alltför långt från erbjud­andet. I all annan marknadsföring för Grand Slam 75 har erbjudandet presenterats på ett korrekt och vederhäf­tigt sätt.

Spelkonceptet Grand Slam 75 lanserades i oktober 2016. Under 2017 har det planerats att anordna Grand Slam 75 på totalt 27 tävlingar fördelat på 24 svenska travtävlingar, en utländsk travtävling och två galopp­täv­lingar. Som framgår sker den absoluta majoriteten av tävlingarna och därmed spelet på svenska trav­täv­lingar. Grand Slam 75 har sedan introduktionen inte resulterat i någon ensam vinnare vid spel på tävlingar på utländsk travbana eller på galopp. Som anges ovan är det annonsörens absoluta avsikt att all marknadskommunikation ska vara korrekt och ge ett vederhäftigt intryck. Annonsören har därför sett över aktuella erbjudanden på atg.se för att säkerställa att de innehåller korrekt information.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestan­da, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Opinionsnämnden finner att påståendena på webbplatsen ”Alltid 15 miljoner till en ensam vinnare”, ”Grand Slam 75 är det nya storspelet på söndagar där du är garanterad 15 miljoner kronor om du är ensam vinnare med 7 rätt”, ”15 miljon­er kronor om du är ensam vinnare med 7 rätt” och ”Lyckas du bli ensam vinnare med 7 rätt på Grand Slam 75 är du garanterad minst 15 mkr i utdelning på 7 rätt” ger intryck av att en spelare som är ensam om att ha sju rätt garanteras en vinst om 15 miljoner kronor. I ett dokument med regler för Grand Slam som webbplatsen länkar till, lämnas information om att garantiutfästelsen inte gäller när tävlingen avgörs på galopp eller utländsk travbana. En sådan information om undantagen för erbjudandet kan inte anses neutralisera det intryck som ges på webbplatsen. Nämnden finner därför att reklamen är vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander