Beslut

Ärende 1710-231
2017-12-14Anmäld reklam Annons för Time People Group

Annonsör Time People Group AB

Mediekanal Aktiespararen (Sveriges Aktiesparares Riksförbund)

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats på ett uppslag i tidningen Aktie­spar­aren. Hela upp­slaget har en ljusgrå färg. Längst upp över hela uppslaget finns en blå balk där det till vänster i vit, versal text står ”(Annons) På väg till börsen” följt av ”Time People Group” i versalgemen, grå text. Längst ut till höger på balken finns den versala texten ”Annonsera i aktiespararen” i något mindre storlek än övrig text på balken samt kontakt­uppgift. På vänster sida finns rubriken ”Ledande konsultbolag tar nästa steg” under en bild av två leende kvin­nor. Under rubriken finns ingressen ”Det stockholmsbaserade Time People Group är en väletablerad kon­sult­koncern specialiserad inom IT och förändringsledning. Sedan starten för 17 år sedan har företaget lagt en strategisk grund och gått med vinst tio år i rad”. Därefter följer främst brödtext. Texten är indelad i två spalter på varje sida med mellanrubriker, intervju med pratminus, citat, faktaruta och bildtexter. I texten finns även en fak­taruta med information i punktform om bland annat pris per aktie och teckningsåtagande. Längst ner i denna ruta finns texten ”Fullständig information går att hitta på…” följt av en hänvisning till Time People Groups webb­plats. Längst ner på både vänster och höger sida finns en versal text ”Hela denna sida är en annons” i samma storlek som övrig text på sidan.

Annonsen är producerad av Aktiespararen i samverkan med en extern skribent.

 

Anmälan
Enligt anmälaren ger tidningen bland annat aktietips och där finns ett helsidesuppslag med en ann­o­ns för ett före­tag. Helsidorna är i samma typsnitt och upplägg som den övriga tidningen och det enda som skiljer åt är att det står ”annons” uppe i hörnet. Annonsen utskiljer sig inte från tidningen i övrigt.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Time People Group AB (annonsören) har man under perioden 12 oktober till 10 november genomfört en nyemission i syfte att börsnotera företaget på NGM Nordic MTF. Det innebär att bolaget måste synas i en rad olika marknadskanaler som är relaterade till aktier och investeringar. Annonsören valde, på inrådan av sin emis­sionspartner Eminova, Aktiespararna som en marknadsföringskanal. I marknadspaket som bolaget köpte ingick en annons i Aktiespararnas tidning. Aktiespararna intervjuade bolagets koncernchef Magnus Lönn och bad även om bilder till annonsen. När annonsen publicerades stod det längst upp att det var en annons. Annonsören har inte något ansvar för annonsens utseende eller särskiljning från redaktionellt innehåll. Annonsören köpte en annonsplats och beklagar om någon uppfattat innehållet som något annat. Bolaget ser inte att det kunnat agera annorlunda i frågan.

 

Mediekanalens yttrande
Enligt Sveriges Aktiesparares Riksförbund (mediekanalen) har denne under hösten 2017 lanserat ett nytt annonsformat, av så kallad nativekaraktär. Mediekanalen har självklart haft ambitionen att hålla sig till gällande riktlinjer. Mediekanalen har inför lanseringen av sina annonsformat tagit del av Internationella Handelskammar­ens regler för reklam och marknadskommunikation och även förhållit sig till de riktlinjer som Tidningsutgivarna har publicerat. Mediekanalen har även medverkat på seminarium arrangerat av Tidningsutgivarna för att säker­ställa att man förhåller sig till gällande regelverk till gagn för både läsare och annonsörer. Mediekanalens upp­fattning är därför att man har följt uppställda krav på identifiering enligt ICC:s artikel 9 och identitet i ICC:s artikel 10 och att den anmälda annonsen lever upp till regelverket och dess andemening.

Vad avser reklam- och avsändaridentifiering innehåller den aktuella annonsen flera element som gör att den genomsnittliga läsaren av tidningen kan förväntas snabbt förstå att det är en annons.

  • Över annonsen finns en tydlig blå balk som löper över hela annonsens bredd och där det i denna balk med vit versal text tydligt står ”Annons” i versaler i vänstra hörnet.
  • I denna blåa balk framgår även texten ”Annonser i Aktiespararen” i versaler, med information om vem och hur man ska kontakta för att annonsera.
  • Bakgrundsfärgen på annonssidan är gråtonad till skillnad från bakgrundsfärgen på redaktionella sidor som är vit.
  • Längst ner på såväl vänster som höger sida framgår vidare med versal text att ”Hela denna sida är en annons”.
  • I faktarutan finns också kontaktinformation till annonsören genom hänvisning till bolagets hemsida.

Sammantaget anser mediekanalen att dessa element som helhet innebär att annonsen lever upp till marknads­föringslagen samt till ICC:s krav på identifiering enligt artiklarna 9 och 10.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid använd­ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår.

Enligt artikel 23 i ICC:s regler vilar ansvaret för att reglerna följs den vars produkter marknadsförs genom mark­nadskommunikationen ifråga (annonsören/marknadsföraren), reklam- eller annan kommunikationsprodu­cent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/leverantör. Opinionsnämnden konstaterar således att annonsören/marknadsföraren Time People Group har det övergripande ansvaret för marknadskommunika­tionen men att båda par­t­er svarar för den anmälda reklamen.

Nämnden konstaterar att annonsen är införd i en tidning som innehåller redaktionellt material och ska därför omed­elbart kunna identifieras som reklam. Annonsen, som upptar ett helt uppslag, har utformats på ett sätt som påminner om en tidningsartikel med rubrik, brödtext, mellanrubriker, faktaruta och bildtext samt en intervju. Spalt­­­bredd, typsnitt, layout och färger liknar det redaktionella materialet i tidningen som annonsen är införd i. Det finns inte heller exempelvis någon logotyp som hade kunnat underlätta för läsaren att se att det är reklam. Det som dock bidrar till att annonsen kan identifieras som reklam är att annonsen har en blå balk högst upp där texten ”(Annons) På väg till börsen” följt av ”Time People Group” i versalgemen, grå text står till vänster resp­ek­tive texten ”Annonsera i aktiespararen”, i något mindre storlek än övrig text på balken, och en kontakt­uppgift till höger i balken. Även texten längst ned i annonsen ”Hela denna sida är en annons” på såväl vänster som höger sida under­lättar identifiering liksom att uppslagets bakgrund är i ljusgrå färg. De annonsmarkerade delarna av an­non­sen är dock i liten text och enligt nämnden svåra att uppfatta vid en flyktig kontakt. Vid en samlad bedömning finner därför nämnden att det för en genomsnittskonsument inte omedelbart framgår att det rör sig om en annons och den strider därmed mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Pelle Kronestedt, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig