Beslut

Ärende 2009-198
2020-12-16



Anmäld reklam Reklam för flygresor med AIr Gotland

Annonsör Air gotland Express AB

Anmälare Tre privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande eller misskrediterande. Den strider därmed inte mot artiklarna 5 och 12 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en tidningsannons som har publicerats i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar den 12 augusti 2020. Annonsen inleds med rubriken ”Byt BRA mot något bättre” i vit text i stor stilgrad mot en röd bakgrund, följt av en text i en något mindre stilgrad där det står ”Vi byter din bokade BRA-biljett mot en biljett hos oss på Air Gotland istället. Helt utan kostnad! Enda villkoret är att du samtidigt köper ett värdebevis för 899 kr som du kan använda till ytterligare en resa. Jättebra va?”, ”Läs mer och boka på airgotland.se”. Längst ner i annonsen syns annonsörens logotyp.

Reklamen har producerats av Knak Agency AB.

 

Anmälningarna
Enligt anmälarna är annonsens rubrik ”Byt BRA mot något bättre” misskrediterande och nedsättande mot konkurrenten BRA. Det är också vilseledande att i reklamen erbjuda konsumenten möjlighet att byta BRA-biljetter utan kostnad trots att annonsörens erbjudande är villkorat av att konsumenten köper ett värdebevis från annonsören för 899 kronor. 

 

Annonsörens yttrande
Air Gotland Express AB (annonsören) beklagar om annonsen upplevs som misskrediterande, då det inte alls är syftet. Annonsen måste ses i rätt kontext och sammanhang. Jämförelsen ”BRA till bättre” syftar på att inte ha någon biljett alls och att faktiskt ha en biljett. Rubriken åsyftar alltså inte BRA som varumärke eller någon av BRA:s likvärdiga tjänster, när man tar i beaktande kontexten för erbjudandet. Vid tidpunkten hade nämligen alla BRA:s flygbiljetter ”brunnit inne”, så att omvandla dem till fungerande biljetter måste därför anses vara bättre än ingenting.

BRA hade under kampanjperioden pausat all trafik tillsvidare med anledning av coronapandemin och påbörjat en rekonstruktion. Av informationen nedan framgår vad konsumenter som redan köpt BRA-biljetter hade/har för kompensationsalternativ.

”Då vi, BRA Sverige AB, är under företagsrekonstruktion sedan den 6 april 2020 kan vi tyvärr inte fullgöra våra förpliktelser med våra olika avtalsparter i den utsträckning vi hade velat utan behöver förhålla oss till vad som överenskoms under pågående rekonstruktion. Detta innebär att de ursprungliga biljetterna inte kommer kunna återbetalas till dess fulla värde.

Vi väljer därför, förutsatt att rekonstruktionen avslutas framgångsrikt, att erbjuda dig som kund en ersättningsresa som alternativ med innebörden att du som väljer att flyga på din vilande biljett kan ha glädjen av det fulla värdet av din resa. I närmare detalj innebär det för dig att du kan välja mellan följande två alternativ:

  1. a) Om du inte redan fått biljettpriset återbetalt eller rest på biljetten, har du möjlighet att boka en ny resa på biljetten inom ett år eller senast den 30 september 2021. Vi har gjort denna biljett så flexibel som möjligt så att den kan användas på valfri destination. Dessutom ingår fri överlåtelse till annan person om du inte har möjlighet att resa själva. Detta erbjudande förutsätter att rekonstruktionen avslutas framgångsrikt, vilket i praktiken innebär att tingsrätten meddelar att rekonstruktionen kan avslutas eftersom det finns förutsättningar för detta. Väljer du detta alternativ kan du när som helst ångra dig och begära återbetalning enligt alternativ b) nedan. 
  2. b) Vill du inte ha en ny flygning har du rätt att i stället begära återbetalning. På grund av att vi är i företagsrekonstruktion behöver vi då, enligt lag, förhålla oss till det offentliga ackord som föreslagits vilket gör att återbetalningen begränsas till 25 % av biljettpriset. Detsamma gäller för samtliga kunder, leverantörer och partners som vi har skulder till. Det spelar ingen roll om begäran om återbetalning görs innan rekonstruktionen är avslutad eller om det görs när vi kommit igång igen i höst. Tidpunkten för sådan återbetalning om 25 % (av biljettpriset) är också samma för alla, vilket sannolikt innebär en betalningstidpunkt i juli 2021. Väljer du detta alternativ är det slutgiltigt och valet går tyvärr inte att backa.”, ”Källa: https://www.flygbra.se/alternativ/ 2020-09-03 17:00”.

Enligt annonsören riktar sig annonsen till personer som tidigare köpt biljetter hos BRA, biljetter som alltså inte längre går att använda eller går att lösa in på ett tillfredsställande sätt. Med otillfredsställande menar annonsören att det antingen inte finns några garantier för en framgångsrik rekonstruktion (alternativ a ovan), eller att konsument får en betydligt mindre summa pengar, och utbetalning först år 2021 (alternativ b).

Informationen kring BRA:s rekonstruktion står inte med i annonsen. Annonsören anser inte att detta är ett utelämnande av information eftersom omständigheterna är kända för den tilltänkta målgruppen – personer som redan köpt en BRA-biljett.

Enligt marknadsföringslagen 11 § får beaktas det använda kommunikationsmediets begränsningar i tid och utrymme. Annonsören har kompletterat med information online. Det hade kunnat tolkas som misskrediterande att ta upp BRA:s rådande situation i själva annonsen. Dessutom riktar sig erbjudandet enbart till det fåtal kunder som redan köpt en BRA-biljett. BRA var/är inte aktiva på marknaden under kampanjperioden eller under förut-sebar framtid varför det inte kan handla om otillbörlig konkurrens.

Annonsören anser inte att annonsen är vilseledande kring pris. Villkoren för erbjudandet står tydligt i annonsen i samma teckengrad som övrig text, och direkt efter påståendet ”Helt utan kostnad”. Ansvaret för alla kostnader har direkt klargjorts. Annonsen är inte vilseledande vid en första anblick eftersom påståendet ”utan kostnad” inte står i rubriken eller i någon prispuff, därför är risken för feltolkning försumbar. Det finns heller ingen dold kostnad i de fullständiga villkoren på webben.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan.  Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt artikel 12 i ICC:s regler får marknadskommunikation inte misskreditera någon person eller grupp, företag, organisation, näringsverksamhet, yrke eller produkt genom framställning som är ägnad att väcka förakt, löje eller liknande.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består av konsumenter som kan tänka sig att boka flygresa till och/eller från Gotland med annonsören.

Enligt anmälarna är reklamen misskrediterande och nedsättande mot konkurrenten BRA samt vilseledande eftersom annonsören erbjuder möjlighet att byta BRA-biljetter utan kostnad trots att annonsörens erbjudande är villkorat av att konsumenten måste köpa ett värdebevis från annonsören för 899 kronor. Annonsören har invänt både mot att reklamen vilseleder om erbjudandet och att den ska anses vara misskrediterande.

Opinionsnämnden tar först ställning till om annonsörens erbjudande i framställningen är vilseledande. Nämnden konstaterar att påståendet ”Vi byter din bokade BRA-biljett mot en biljett hos oss på Air Gotland istället. Helt utan kostnad!” direkt åtföljs av påståendet ”Enda villkoret är att du samtidigt köper ett värdebevis för 899 kr som du kan använda till ytterligare en resa”. Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar att erbjudandet är villkorat på så sätt att inbytet av BRA-biljetten förutsätter köp av ett värdebevis från annonsören som kan användas till ytterligare en resa, vilket är fallet. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

Nämnden tar därefter ställning till om reklamen är misskrediterande för annonsörens konkurrent. Det kan enligt nämnden antas att genomsnittskonsumenten i målgruppen känner till att BRA tillhandahåller flygtrafik till och från Gotland. Påståendet ”Byt BRA till något bättre” uppfattas därmed sannolikt av genomsnittskonsumenten som en jämförelse mellan BRA och annonsören. Intrycket förstärks av det efterföljande påståendet ”Vi byter din bokade BRA-biljett mot en biljett hos oss på Air Gotland”. Enligt annonsören var BRA vid tidpunkten för annonsen under rekonstruktion för att undvika konkurs och att konkurrentens flygbiljetter varken kunde användas eller lösas in på ett tillfredställande sätt av konkurrenten. Nämnden finner att annonsören genom påståendena ”Byt BRA till något bättre” och ”Vi byter din bokade BRA-biljett mot en biljett hos oss på Air Gotland” i och för sig utnyttjar den situationen som konsumenten befinner sig i när BRA inte kan leverera, och använder uppmaningen att ”byta in” biljetten hos annonsören. Nämnden finner dock att påståendet ”Byt BRA till något bättre” i det sammanhang det förekommer inte har en sådan negativ innebörd som kan anses nedvärderande för BRA. Reklamen är därför inte misskrediterande och strider därmed inte mot artikel 12 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enquist, Hanna Hjalmarsson, Mikael Pauli, Göran Segeholm, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna