Beslut

Ärende 2010-223
2020-12-15Anmäld reklam Reklam för utbildning hos Academic Work

Annonsör Academic Work Academy Sweden AB

Anmälare Två priatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på awacademy.se. Överst till vänster syns annonsörens logo­typ. Under menyfliken ”Alla program” står i stor stilgrad ”Aktuella program” och därefter i min­dre stilgrad texten ”Våra pro­gram är svårslagna språngbrädor för ett karriärskifte. Nedan ser du de program vi rekryterar till just nu”. Längre ner på samma sida i en egen ruta under den versala rubriken ”Intensivutbildning i C#.NET” står ”Lär dig pro­gram­­­mer­ing på 12 veckor i vår! Vi lanserar äntligen en ny omgång av AW Academys populära intensivutbildning i C#.NET. Vi ger dig grunderna du behöver för att lansera en ny karriär som IT-kon­sult. Efter examen får du en tills­vidare­anställning hos Academic Work med uppdrag hos ett av deras många kund­företag”. Härunder står ”Gar­an­terat jobb” och ”Ingen avgift” i svart text i ett ljusare grönt fält efterföljt av en klickbara grön ruta med text­en ”Läs mer” i versala vita bokstäver. Längst ner anges datum för kursstart, arbets­ort och utbildningsort samt dat­um för examen.

Längre ner på sidan för ”Aktuella program” står i versal text rubriken ”Så funkar våra program” och därefter text­en ”Våra program är svårslagna språngbrädor för ett karriärskifte. För dig som är ambitiös och skarp nog att bli antagen garanterar vi dig en tillsvidareanställning som konsult. Vi kan lova detta tack vare vårt koncept inom Accelerated Learning. Konceptet möjliggör att vi – på bara på 12 veckor – kan utbilda våra deltagare inom om­råden där det råder kompetensbrist, exempelvis IT-branschen. Programmen är på heltid på vårt Campus i Kista, Stockholm. Vanligtvis öppnar ansökan till våra program 3 till 4 månader innan dess startdatum”.

Under menyfliken ”Accelerated learning” står rubriken ”Intensivutbildningar är lös­ning­en”. Under rubriken syns bland annat en större rektangulär grön textruta där det överst står ”500” i stor stilgrad följt av den versala texten ”timmar av kodning på IT-programmen” i mindre stilgrad samt den efter­följ­ande texten ”Det är lika många som i en traditionell treårig IT-utbildning. Samma intensitet gäller på alla AW Academys ut­bild­ningar”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälningarna
Enligt anmälarna är reklamen vilseledande. Den ena anmälaren påtalar att annonsören erbjuder gratis utbild­ning under 12 veckor, som sedan leder till en anställning efter genomförd utbildning. Utbildningen annonseras som gratis, men det förutsätter att deltagaren också förblir anställd under en period. Om anställningen avslut­as tidigare blir personen skyldig att betala för hela eller delar av utbildningen.

Enligt den andra anmälaren marknadsför annonsören en utbildning som innehåller 500 timmar av kodning, vilk­et annonsören uppger är lika mycket som på en treårig traditionell utbildning. Annonsörens IT-utbildningar pågår under 12 veckor från klockan 9 till 17, måndag till fredag enligt beskrivning på annonsörens webbplats. Det mot­svarar dock endast 480 timmar om man inte tar någon paus på hela dagen och om ingen tid läggs på något an­nat än att enbart koda. Eftersom det är helt orimligt att deltagarna omedelbart sätter igång att koda, utan att läg­ga tid på att få instruktioner, ställa frågor och så vidare kommer antalet timmar vara betydligt lägre än utlovat.

Enda möjligheten att realistiskt sett uppnå 500 timmar är om deltagarna själva lägger tid på att just koda efter en hel dag på kursen (inte läsa eller reflektera). Detta i sig är inget som annonsören kan garantera och det blir så­ledes vilseledande. Det finns också en jämförelse där man hävdar att en traditionell utbildning på tre år inne­håller 500 timmar kodande. Det är vilseledande eftersom det är svårt, närapå omöjligt, att kunna styr­ka på­stå­endet. När detta dessutom hänvisar till tid som deltagaren lägger utanför kursen, vilket krävs för att an­talet tim­mar skall stämma med påståendet, blir det helt omöjligt att utföra en egentlig jämförelse.

 

Annonsörens yttrande
Academic Work Academy Sweden AB (annonsören) inleder med att bemöta den första anmälaren. Annon­s­örens IT-program är uppbyggda av fyra veckors förstudier där deltagarna lägger ner nedan an­giv­na och re­kom­menderade timmar;

”For those who’ve never previously programmed: Level description: Has no prior experience at all. A complete novice in the area. Scope: Expected to spend a total of between 40 and 80 hours on their prestudies. 

For those with some programming experience: Level description: Has spent some time at home testing the pro­grams in other programming languages such as Python, JavaScript, C++, etc. and is familiar with pro­gram­ming concepts such as if conditions, for loops, and while loops. Scope: Expected to spend a total of between 30 and 60 hours on their prestudies. 

For those who are experienced programmers: Level description: Has worked as a systems developer or studied programming at university level. Scope: Expected to spend a total of between 15 and 30 hours on their pre­stud­ies”. 

Merparten av de som går annonsörens IT-program är så kallade karriärbytare med begränsad erfarenhet av pro­­­grammering sedan tidigare och hamnar därför i översta kategorin och lägger således mellan 40 och 80 tim­mar på sina förstudier bestående till stor del av just programmeringsövningar.

Sedan startar själva utbildningen och den är tolv veckor och löper mellan 9 och 17, måndag till fredag. Eftersom annonsörens pedagogik fokuserar på action och accelerated learning vilket innebär hög andel praktiska inslag under dagarna är det fokus på att faktiskt lära sig programmera istället för att lyssna till långa föredrag. Ofta har annonsörens lärare en dragning på en kvart för att förklara ett koncept och sen är det praktisk programmering som deltagarna gör.

Annonsören förutsätter inte att deltagarna ska lägga tid på kvällar och helger men många av deltagarna är hän­givna och motiverade till att lära sig så mycket som möjligt under tiden hos annonsören vilket gör att de allra flesta lägger mer tid än måndag till fredag mellan klockan 9 och 17.

Sammantaget när annonsören trackar deltagarna i annonsörens learning management system ser annonsören att de allra flesta når upp och över 500 kodtimmar under förstudieperioden fram till examen.

Annonsören hänvisar i sitt yttrande till information om programmet och förstudien på annonsörens webbplats (https://www.awacademy.se/program/c-netvt21). Även när det gäller information om annonsörens utbild­ningar och hur de bygger på praktiska övningar hänvisas till webbplatsen (https://www.awacademy.se/koncept/var-losning)

Annonsören skriver att uttalandet om att utbildningen motsvarar en treårig IT-utbildning har annonsören fått från en i yttrandet namngiven professor på Kungliga Tekniska högskolan KTH i samband med att annonsören start­ade verksamheten 2015 och samarbet­ade med KTH samt jämförde utbildningsplaner.                     

Gällande den andra anmälaren och frågan om gratis utbildning skriver annonsören att det ingenstans i kom­mu­nikationen nämns att utbildningen är gratis. Däremot kostnadsfri.

Som deltagare betalar man inget för utbild­ning­en, däremot så framgår det av utbildningsavtalet att det uppstår en utbildningsskuld motsvarande 150 000 kronor som motsvarar utbildningens värde. Denna utbildningsskuld betalas av i samband med att deltagaren efter examen startar, via sin garanterade tillsvidareanställning som konsult via annonsören, sitt konsultuppdrag som löper under 12 månader efter utbildningen. Genom att annons­örens kund hyr in och betalar för konsulter skrivs utbildnings­skulden av med 1/12-del per månad. Konsulten er­håller en lön som ligger mellan 29 000 och 31 000 kron­or per månad under uppdraget och inget dras från lönen utan justeras alltså mellan annonsören och inhyrande kund. På så vis är utbildningen kostnadsfri för deltagarna och det är i slutändan de som behöver kom­­petensen (inhyr­ande företag) som betalar för den via konsultupp­drag­et. Skulle deltagaren inte klara av ut­bildningen, behöva avbryta på grund av personliga skäl eller av någon annan anledning behöva avbryta utbild­ningen på grund av orsak som deltagaren inte själv kan styra blir denna inte betalningsskyldig, utan skulden skrivs av. Skulle deltag­aren däremot efter examen avbryta konsultuppdrag­et alternativt gå direkt till en kon­kur­rent aktiveras utbildnings­skulden. Detta förhållande förklaras och svaras på i annonsörens FAQ på annons­ör­ens webbplats.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­d­er­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­för­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreg­ler­an­de org­an som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig att delta/köpa utbildningsprogram av annonsören.

Enligt den ena anmälaren är det vilseledande att påstå att den marknadsförda tolvveckorsutbildningen är gratis eftersom det för­utsätts att deltagaren förblir anställd hos annonsören under en period, och att deltagaren blir skyldig att betala för utbildningen om anställningen avslut­as tidigare. Enligt annonsören står det att utbildningen är kostnadsfri. Av avtalet framgår att utbild­nings­skulden på 150 000 kronor betalas av i samband med att del­tag­aren efter examen startar sin anställ­ning som konsult hos annon­sören. Inget dras från lönen. Skulden juster­as mellan annonsören och an­non­­sör­ens kund som hyr in konsulten. Skulle deltag­aren behöva avbryta utbild­ningen på grund av orsak som deltagaren inte själv kan styra över skrivs skulden av. Avslutar deltagaren sin tillsvidare­anställ­ning som konsult tidigare än tolv månader efter examen debiteras dock deltagaren kostnaden.

Enligt den andra anmälaren är det vilseledande att påstå att en tolvveckorskurs i programmering innehåller 500 timmar kodning och att det skulle motsvara lika många timmar kodning som på en treårig traditionell IT-ut­bild­ning.

Enligt annonsören motsvarar utbildningen en treårig IT-utbildning. Annonsören stödjer sitt påstående på ett ut­talande från en professor på Kungliga Tekniska högskolan KTH i samband med att annonsören start­ade verk­samheten 2015 och samarbet­ade med KTH samt jämförde utbildningsplaner.

Reklamombudsmannen tar först ställning till frågan om annonsören på ett vilseledande sätt påstår att utbild­ning­en är gratis. Reklamom­budsmannen konstaterar att annonsören i reklamen inte påstås att utbildningen är gratis för del­tagaren. Däremot används påståendet ”Ingen avgift”. Påståendet syns på annonsörens webbplats, bland annat i ett sam­manhang där utbildningen ”Intensivutbildning i C#.NET” presenteras. Påståendet syns i direkt an­slut­ning till den klickbara texten ”Läs mer”. Under ”Läs mer” finns detaljerad information om villkor för del­tag­an­de i utbildningen. I vänsterspalten på sidan syns sex tydliga länkar: ”Hur fungerar utbildningen”, ”Hur skriver jag ett bra motivationsbrev”, ”Går utbildningen online pga Coronapandemin”, ”Vad händer efter utbild­ningen”, ”Vad är lönen” samt viktiga datum”. Under fliken ”Vad händer efter utbild­ningen” finns bland annat information om att deltagande i utbildningen är kostnadsfritt, att värdet av utbildningen utgör en utbildningsskuld som upp­går till 150 000 kronor som skrivs av med 1/12-del per månad i och med att deltagaren jobbar som konsult, liksom att skulden inte kommer dras av från den anställde lön. Det framgår även att skulden är helt avskriven efter tolv mån­aders konsultuppdrag. Reklamombudsmannen noterar i och för sig att det av informationen på webbplatsen inte framgår vad som gäller beträffande utbildningsskulden om deltagaren avbryter utbildningen i för­tid eller om deltagaren efter examen avbryter tillsvidareanställningen tidigare än tolv månader. Enligt annon­sö­ren framgår detta av utbildningsavtalet.

Reklamom­buds­mann­en finner att en gen­omsnittskonsument sannolikt upp­fattar påståendet ”Ingen avgift” som att utbildningen inte kostar något att delta i. Reklamombudsmannen konstaterar att det av infor­ma­tionen på an­nonsörens webbplats endast framgår att deltagaren efter utbildningen förutsätts arbeta som kon­sult hos an­non­sören under minst tolv månader och att utbildnings­skulden justeras mellan annonsören och an­non­­sör­ens kund som hyr in konsulten. Det vill säga att utbildnings­avgiften kommer inte dras från den anställdes lön. Mot bak­grund av att det först i ut­bild­ningsavtalet mellan annonsören och deltagaren informeras om vad som gäller om deltagaren avbryter utbildningen i för­tid eller om deltagaren efter examen avbryter tills­vidare­anställningen tidig­are än tolv månader finner Reklamombudsmannen att påståendet ”Ingen avgift” är vilseledande och re­kla­men strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler i den delen.

Reklamombudsmannen övergår sedan till att pröva frågan om det är vilseledande att påstå att en tolvveckors­kurs i programmering innehåller 500 timmar kodning och att det skulle motsvara lika många timmar kodning som på en treårig traditionell IT-ut­bild­ning. Annonsören stödjer sitt påstående på ett uttalande som gjorts av en prof­essor på Kungliga Tekniska högskolan KTH i samband med att annonsören start­ade verk­samheten 2015 då man samarbet­ade med KTH samt jämförde utbildningsplaner. Annonsören hänvisar även till att man vid uppfölj­ning av deltagarnas arbete under utbildningen kan se i sitt administrativa system att de allra flesta av deltagarna når upp och över 500 kodtimmar under förstudieperioden fram till examen. Reklamombudsmannen finner inte att annonsören genom hänvisningen till uttalandet från professorn på KTH samt hänvisningen till uppföljnings­statistiken därmed har presenterat en bevisning som styrker påståendet ”500 timmar av kodning på IT-pro­gram­men. Det är lika många som i en traditionell treårig IT-utbildning”. Reklamen är därför vilseledande även i den del­en och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman