Beslut

Ärende 1911-257
2020-02-12Anmäld reklam Reklam för fastighetsmäklartjänster från 3Etage

Annonsör 3Etage i Höganäs AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av tre fem sekunder långa reklamfilmer som har visats på hemnet.se. Filmerna utspelar sig i ett mörkt rum.

En film inleds med att en man går mot kameran, han stannar framför kameran och lägger armarna i kors. Mitt i bilden står texten ”Helsingborgs bästa fotograf jobbar på 3etage”.

I en annan film går en kvinna mot kameran, hon stannar framför kameran och lägger armarna i kors. Mitt i bilden står texten ”Helsingborgs bästa stylist jobbar på 3etage”.

I ytterligare en film går en annan kvinna mot kameran, hon stannar framför kameran och lägger armarna i kors. Mitt i bilden står texten ”Kontakta Helsing­borgs vassaste mäklare”.

I samtliga filmer står namnet på personen i filmen följt av ”3etage fastighetsmäklare”. I vänster hörn står det ”Annons” och i höger hörn syns annonsörens logotyp.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Olika personer går mot kameran och poserar framför kameran samtidigt som texterna ”Helsingborgs bästa fotograf”, ”Helsingborgs bästa stylist” respektive ”Helsingborgs vassaste mäklare” syns. Anmälaren ifrågasätter hur påståendena kan bevisas.

Annonsörens yttrande 
Enligt 3Etage i Höganäs AB (annonsören) är reklamen gjord med glimten i ögat och är inte tänkt att göra an­sp­råk på att bygga på någon typ av vetenskaplig undersökning, vilket man anser att en normalbegåvad individ för­står. Annonsörens uppfattning är att man har Helsingborgs bästa fotograf, bästa stylist, bästa ko­ordinator och vassaste mäklare, alla på sitt eget vis.

Det som borde lämna betraktaren helt utan tvivel om att det är annonsörens personliga uppfattning, och tydligt understryker att det rör sig om reklam för annonsören och inte en artikel (i vilket fall budskapet möjligen skulle kunna feltolkas för att faktiskt bygga på någon typ av studie) är det faktum att det med versaler står annons uppe i det vänstra hörnet av filmen.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreg­ler­an­de organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att använda annonsörens mäklartjänster.

Opinionsnämnden finner att påståendet ”Helsingborgs bästa fotograf” sannolikt uppfattas av en genomsnitts­konsument som att annonsören har Helsingborgs bästa fotograf. Enligt nämnden är påståendet i det aktuella sammanhanget ett påstående med både subjektiva inslag, som inte är mätbara, och objektiva inslag, som är mätbara. Annonsören har inte presen­terat någon bevisning som styrker påståendet. Påståendet är därför vil­se­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Nämnden finner att påståendet ”Helsingborgs bästa stylist” sannolikt uppfattas av en genomsnittskonsument som att annonsören har Helsingborgs bästa stylist. Nämnden konstaterar att även detta påstående är ett på­stående med både subjektiva inslag, som inte är mätbara, och objektiva inslag, som är mätbara. Annonsören har inte presenterat någon bevisning som styrker påståendet. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Nämnden finner att påståendet ”Helsingborgs vassaste mäklare” sannolikt av en genomsnitts­konsument upp­fattas som att annonsören erbjuder Helsingborgs bästa mäklartjänster i en jämförelse med andra mäklare i Helsingborg. Annonsören har inte presenterat någon bevisning som styrker påståendet. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mats Rönne, Göran Segeholm, Inger Skalse och Frida Stjernholm

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck