2020

Sammanfattning av året

Under 2020 tog RO emot 688 anmälningar, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Totalt meddelade RO och RON 191 beslut under året vilket är en nedgång med 7 % jämfört med 2019. Andelen fällande beslut uppgår till 64 %.

Vilseledande reklam var under året den vanligaste grunden för anmälan. Antalet meddelade beslut som rör vilseledande reklam är det högsta i Reklamombudsmannens historia, 99 beslut. Av dessa fälldes hela 82 %.

 

Antal anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2020 emot totalt 686 anmälningar, en ökning med 12 % jämfört med året innan (613). Anmälningarna resulterade i 297 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende om anmälningarna gäller samma reklam. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande beslut. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON. 

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON har tillsammans under året meddelat 191 beslut, att jämföra med 205 beslut föregående år. Det innebär en minskning med 7%. Av de 191 besluten var 64 friande beslut, 122 fällande beslut samt 5 avvisningsbeslut som meddelats av RON. Andelen fällande beslut under året uppgår därmed till 64 %.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 273 anmälningar som resulterade i 92 avvisade ärenden varav 5 utgjorde avvisningsbeslut som meddelats av RON. Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälan bättre prövas av annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Vilseledande reklam: För andra året i rad var vilseledande den vanligaste prövningsgrunden med 105 anmälningar som ledde till 99 beslut. Av dem var 81 fällande beslut, vilket innebär att av all reklam som prövas som vilseledande så fälldes en så stor andel som 82 %, jämfört med 70 % året innan.

Besluten rör ett brett spektrum; allt från prispåståenden och reaerbjudanden till spelreklam och miljöpåståenden i olika branscher, men främst inom detaljhandel samt skönhets- och hälsobranschen.

Tolv beslut har rört vilseledande miljöpåståenden under året, alla var fällanden. Året innan gällde sju beslut miljöpåståenden, varav fem var fällande beslut.

Antalet beslut som rör reklam som prövats som vilseledande har succesivt ökat under de senaste åren, se graf nedan.

Meddelade beslut rörande vilseledande reklam, år 2009–2020

Graf över beslut som prövats som vilseledande

 

Könsdiskriminerande reklam: Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 23% jämfört med året innan (53 anmälningar jämfört med 69 anmälningar). I likhet med förra året uppgick antalet beslut om könsdiskriminerande reklam till 41, varav 22 beslut var fällanden (54 %). Även det i likhet med året innan då 21 beslut var fällanden. Antalet ärenden som rör könsdiskriminerande reklam har mer än halverats under de senaste fem åren.

Meddelade beslut rörande könsdiskriminerande reklam,  år 2009-2020

Graf över beslut som prövats som könsdiskriminerande

Socialt ansvar: Under året fattades 21 beslut som rörde socialt ansvar i reklam, och av dessa var sju beslut fällanden (33 %). Hela 49 anmälningar gällde denna prövningsgrund, vilket innebär att socialt ansvar nu är en nästan lika vanlig grund för anmälan som könsdiskriminerande reklam.

Reklamidentifiering: Under året har det skett signifikant minskning av anmälningar som rör reklamidentifieringsfrågan. Elva anmälningar har lett till lika många beslut, att jämföra med föregående år då det meddelades 34 beslut, vilket är en minskning med 68%. Av de elva besluten var nio fällande beslut (92 %). Besluten rör främst reklamidentifiering i sociala medier.

 

Antal beslut per prövningsgrund år 2020

 

Reklam som fått flest anmälningar

 

*Beslutet fattades i januari 2021 men anmälningarna kom in i oktober 2020.