2019

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 205 beslut under 2019. Andelen fällande beslut uppgick till 56 procent (115 fällande beslut).

Antal anmälningar till RO ökade med 17 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut ökade med 15 procent.

Anmälningar mot vilseledande reklam ökade med 20 procent jämfört med föregående år och var därmed för första gången den vanligaste anledning till anmälan. Hela 80 beslut rörande vilseledande reklam meddelades under 2019. Av dem var 56 fällande beslut. Främst handlade anmälningarna om vilseledande reklam för spel, livsmedel och miljöargument.

En annan prövningsgrund som ökade var reklamidentifiering, 34 beslut (24 fällanden) år 2019, jämfört med 12 beslut (11 fällanden) året innan. Till stor del handlade besluten om otydlighet om vad som är reklam i sociala medier.

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam var i princip desamma som föregående år men antalet beslut mer än halverades under perioden jämfört med året innan. Under året ledde 69 anmälningar till 41 beslut (varav 21 fällanden) jämfört med 68 anmälningar som ledde till 66 beslut år 2018 (varav 29 fällanden). Antalet meddelade beslut mot könsdiskriminerande reklam har inte varit så få någon gång under de senaste tio åren. 

Antal anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2019 emot totalt 613 anmälningar (jämfört med 522 året innan) som resulterade i 279 ärenden.

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan liksom principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON. 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelande tillsammans 205 beslut under året, att jämföra med 178 beslut meddelade föregående år. Det innebär en ökning med 15 procent. Av de 205 besluten var 79 friande beslut, 115 fällande beslut samt 11 avvisningsbeslut meddelade av RON. 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 155 ärenden, varav 11 utgjorde avvisningsbeslut som meddelades av RON.

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

Vanligaste prövningsgrunden

Vilseledande reklam är för första gången på tio år den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten (80 beslut, varav 56 fällanden). Näst vanligast var den prövningsgrund som varit vanligast över tid och den tidigare första platsen, nämligen könsdiskriminering (41 beslut, varav 21 fällanden), tätt följd av reklamidentifiering som utgjorde 15 procent av besluten (34 beslut, varav 24 fällanden). Socialt ansvar utgjorde 6 procent och stötande reklam 4 procent av besluten (14 respektive 9 beslut per prövningsgrund). Gällande socialt ansvar var 6 fällande beslut och gällande stötande var 3 fällande beslut.

Antal beslut per prövningsgrund

Antalet anmälningar och beslut som rör könsdiskriminerande reklam har minskat successivt under de senaste åren och under 2019 minskade antalet meddelade beslut med drygt 40 procent och mer än halverades jämfört med nivån två år tidigare.

Flera anmälningar kan leda till ett beslut om anmälningarna gäller samma reklam.

Reklam som fick flest anmälningar


*Antal anmälningar per månad könsdiskriminerande reklam (totalt 82 st). Tombola urnan räknas som 19 men endast 6 anmälde för könsdiskriminerande i juni, så korrekt antal anmälningar är 69 för 2019.