2018

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 178 beslut under 2018. Andelen fällande beslut uppgick till 48 procent (86 fällande beslut).

Antal anmälningar till RO minskade med 11 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut minskade med 24 procent.

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 49 procent och halverades därmed jämfört med föregående år. Under året ledde 68 anmälningar till 66 beslut (varav 29 var fällande) jämfört med 134 anmälningar som ledde till 86 beslut året innan (varav 33 var fällande).

En annan prövningsgrund som minskade var reklamidentifiering, 12 beslut (11 fällande) år 2018, jämfört med 41 beslut (37 fällande) året innan. 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2018 emot totalt 522 anmälningar (jämfört med 588 året innan) som resulterade i 231 ärenden.

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattas av RON.

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelade tillsammans 178 beslut under året, att jämföra med 230 beslut meddelade föregående år. Det innebär en minskning med 24 procent. Av de 177 besluten var 85 friande beslut, 86 fällande beslut och 7 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 50 ärenden, varav 7 av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

Vanligaste prövningsgrunden

Könsdiskriminering var alltjämt den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten gällde detta (66 beslut, varav 29 fälldes). Vilseledande reklam gällde 32 procent av besluten (57 beslut, varav 35 fälldes) och stötande reklam respektive socialt ansvar gällde båda 9 procent av besluten (16 beslut per prövningsgrund. Gällande stötande var 4 fällande beslut och gällande socialt ansvar var 8 fällande beslut.). Reklamidentifiering utgjorde 7 procent av besluten (12 beslut, varav 11 fälldes).

Antalet anmälningar och beslut som rörde könsdiskriminerande reklam har minskat successivt under de senaste åren. Flera anmälningar kan leda till ett beslut om anmälningarna gäller samma reklam. 

Antal anmälningar och beslut som rör könsdiskriminering:

 Graf över anmälningar mot könsdiskriminerande reklam

 

Reklam som fick flest anmälningar