2014

Sammanfattning av året

Antalet anmälningar till Reklamombudsmannen ökade med drygt 2 procent under 2014, samtidigt som antalet ärenden ökade med 14 procent jämfört med föregående år. En tendens är att antalet ärenden med endast en anmälare ökar. RO prövar alla anmälningar där det finns en anmälningsgrund, oavsett antal anmälare. Andelen fällande beslut ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 46 procent. 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2014 emot 664 anmälningar som resulterade i 305 ärenden.

Flera anmälningar kan gälla samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan.

Antal friade och fällda

RO och RON meddelade 261 beslut under 2014. Av dessa friades 140 st. (54 procent) och 119 st. (46 procent) fälldes. Två beslut var avvisningsbeslut fattade av RON.

Antal avvisade

Ärenden som avvisades och/eller avskrevs uppgår till 55. De avvisades eller avskrevs på grund av att materialet inte kan prövas enligt Reklamombudsmannens instruktion, t.ex. för att det inte var kommersiell reklam eller för att anmälan avsåg produkten i sig, eller för att anmälaren valde att inte gå vidare med ärendet.

Reklam som fick flest anmälningar