Decision

Case 1804-68
2018-05-31ADVERTISING Reklamfilm för elhybridbilar från Toyota

ADVERTISER Toyota Sweden AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats i TV4 och på Youtube. I reklamfilmen visas olika bilar som åker genom olika landskap och städer, både nattetid och dagtid. En kvinnlig speakerröst berättar under filmens gång ”Vi väljer en bil utan problem med räckvidd. För att tiden är här. Vi väljer kraft för att vi vill röra oss snabbt. Vi väljer att vara en del av tolv miljoner förare för att framtiden betyder något. Vi väljer självladdande batterier för att vi vill komma längre utan laddstopp. Vi väljer utveckling för att vi vill sitta i förar­sätet. Vi väljer elhybrid”. Mellan scenerna som visar bilar som åker visas även bland annat människor som kör bilarna och som är ute i naturen. Mot slutet av filmen visas texten ”Vi väljer elhybrid”. Filmen avslutas med Totyotas logotyp tillsammans med en payoff.

Reklamen har producerats av TSW och The & Partnership.

 

Anmälan
Anmälaren har reagerat på att de säger att de har självladdande batterier för att komma längre utan laddstopp. Bilarna går inte att ladda, och batterier kan inte ladda sig själva. Enligt anmälaren är det vilseledande att an­vända uttrycket "självladdande batterier" och dessutom är det vilseledande för det krävs bensin för att ladda.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Toyota Sweden AB (annonsören) avses med ”elhybrider” (till skillnad från ”elbilar” och ”laddhybrider” eller plug-in-hybrider) den typ av fordon där en förbränningsmotor samverkar tillsammans med en elmotor som i sin tur är kopplad till ett batteri. Systemet bygger på att batteriet laddas under körning, både vid inbromsning och när bilen rullar, genom att nyttja rörelseenergin – då regenereras energi till batteriet. Batteriet laddas även vid körning delvis av bensinmotorn. I sak är det således ett faktum att batterierna laddas under körning och att den laddningen inte är beroende av någon extern strömkälla (och så kallat laddstopp krävs ej).

Det är annonsörens uppfattning att flertalet konsumenter rimligen uppfattar reklamen på nämnda sätt. Reklam­en kan däremot inte uppfattas – vilket verkar antydas i anmälan – som att batterierna skulle laddas utan tillförsel av någon energi alls. En sådan funktion vore i teknisk mening dessutom högst osannolik, vilket flertalet konsu­menter inser.

Det aktuella hybridsystemet (Hybrid Synergy Drive) introducerades av annonsören i Sverige 1998. Systemet är nu inne på sin fjärde generation och är väletablerat på marknaden. Tekniken med laddning av bat­terier genom att utnyttja rörelseenergin är således välkänd hos flertalet konsumenter. Annonsörens elhybrider går i snitt 50 procent av körtiden på eldrift. Detta utvisas av mätningar av verklig körning på ett stort antal resor med olika förare i stads- och tätortstrafik. Dessa mätningar visar att förbränningsmotorn var avstängd under 70 procent av körtiden, allt tack vare att elhybridsystemet automatiskt stänger av förbränningsmotorn när den nått en viss arbetstemperatur, och föraren kan minska gaspådraget.

För information har annonsören redan innan anmälan tagit ett beslut om att ändra samtlig kommunikation från ”självladdande batterier” till ”självladdande bilar”. Tidigare har båda alternativen använts. Det är i praktiken ingen skillnad. Däremot är syftet att underlätta förståelsen ur ett bredare perspektiv genom att inte behöva fokusera på själva batteriet utan bilen i sig. Annonsören bestrider att reklamen skulle vara vilseledande och strida mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, prestanda och effektivitet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av mål­gruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen konstaterar att en personbil är en sällanköpsvara med ett högt pris och som sannolikt inhandlas efter att konsumenten tagit del av information om produktens väsentliga egenskaper. Konsumenten kan därför i regel förmodas gå förhållandevis noggrant tillväga för att inhämta och värdera information.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”självladdande batt­erier” tillsammans med påståendet om att bilen är en hybrid som att man inte behöver stanna och ladda bilen, utan att batteriet laddas när man kör bilen. Enligt annonsören laddas batteriet med hjälp av bilens bensinmotor, och man behöver inte ladda bilen i en laddstation. Reklamombudsmannen finner därför att reklamfilmen inte är vilseledande och den strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman

Reklamfilm

Get Flash to see this player.