Decision

Case 1803-43
2018-05-07ADVERTISING Påstående om träning från STC

ADVERTISER Svenska Nergy AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendet är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

  

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett påstående som har publicerats på två ställen på webbplatsen stc.se. Un­der fliken ”Utbud” finns överst den stora, versala rubriken ”Sveriges bästa träning” i svart mot vit bakgrund, följt av den mindre texten ”Hos oss på STC har vi allt som gör din träning både roligare och enklare. I vårt breda utbud har vi någonting som passar dig oavsett vilka mål du har. STC erbjuder även företagsfriskvård, viktminsk­nings, sol & relax, kroppsbehandlingar, träning, dietister, personliga tränare, hälsocoacher, mm. STC – Träning för alla”.

Längre ned på sidan finns den mindre, versala rubriken ”Sveriges bästa träning” följt av punktlistan:

  • ”Gym och kondition i världsklass
  • Gruppträning för alla åldrar
  • Personlig rådgivning
  • Sol & Relax
  • Kids Club”
     

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det mycket vilseledande att STC skriver "Sveriges bästa träning" på hemsidan. Anmälaren ifrågasätter vad uttalandet är baserat på. Anmälaren har pratat med person­al på STC som menar att det inte gjorts någon undersökning eller finns underlag för påståendet utan det är rek­lam för kedjan. Anmälaren känner sig lurad och vilseledd när det inte finns någon fakta bakom påståendet.

 

Annonsörens yttrande
Svenska Nergy AB (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Det anmälda påståendet lyder ”Sveriges bästa träning”. Reklamombudsmannen konstaterar att det inte preci­seras vad som avses med påståendet på någon av platserna på webbplatsen. Annonsören måste därför kunna styrka alla nära till hands liggande tolkningar av påståendet. Annonsören har inte gjort det och reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman