Decision

Case 1803-52
2018-05-16ADVERTISING Facebookreklam för juice från Island Vibes Juice

ADVERTISER Island Vibes Juice

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en bild som har publicerats som så kallat cover photo på Island Vibes Juice Face­booksida. Bilden har grå bakgrund och överst står i svart, versal text ”Upplev mer av din vardag med bättre välmående, klarhet och energi” följt av den mindre texten ”100 % naturliga, kallpressade, opastöriserade frukt och grönsaksjuicer”. Under detta finns fem flaskor i olika färger med Island Vibes Juice logotyp på. Under står ”Island Vibes Juice” i grön, versal text följt av den mindre texten ”Hela ditt dagsbehov x3 av grönsaker & nyttig­heter i en flaska” och ”1/2 liter per flaska innehållande 1,5 kilo frukt och grönt”. Texten ”1,5 kilo” är understruken. Under detta finns kontaktuppgifter i något större, fet stil.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet ”1/2 liter per flaska innehållande 1,5 kilo frukt och grönt" vilseledande. Flaskan innehåller inte 1,5 kilo frukt och grönt. Vidare är påståendet "Hela ditt dagsbehov x3 av grönsaker och nyttig­heter i en flaska" vilseledande eftersom det inte finns definierat ett dagsbehov av grönsaker och nyttigheter.

 

Annonsörens yttrande
Island Vibes Juice (annonsören) yttrar sig inledningsvis över påståendet ”1/2 liter per flaska innehållande 1,5 kilo frukt och grönt”. Genom annonsörens tillverkningsmetod mals frukt och grönsaker ner i en "påse" och pres­sas samman med ett tryck på nio ton. Detta gör annonsören för att utvinna så mycket juice som möjligt och för att få bort fruktköttet. Ett äpple vid sitt naturliga ursprung väger, låt oss säga 200 gram, och juicen annonsören utvinner från detta äpple väger cirka 1/2 – 1/3 av detta då dess volym är betydligt mycket mindre. Den mängd frukt och grönsaker som det faktiskt krävs för att annonsören ska lyckas fylla varje flaska på 500 milliliter med färsk juice kommer från så mycket som 1 - 1,5 kilo frukt och grönsaker. Mängden juice som kan utvinnas ur varje frukt och grönsak varierar från dag till dag då dessa råvaror och dess juiceinnehåll är en dagsvara.

Annonsören har vid ett tidigare skede haft kontakt med personen som lämnat sin anmälan. Efter denna kon­versation uppdaterade annonsören sin text för att ge en bättre klarhet – 1/2 liter per flaska innehållande juice från 1 - 1,5 kilo frukt och grönsaker. Den bild som är anmäld är en icke uppdaterad och föråldrad version som hade glömts att tas bort.

Annonsören övergår till att yttra sig över påståendet ”Hela ditt dagsbehov x3 av grönsaker & nyttigheter i en flaska”. Det dagliga rekommenderade intaget av frukt och grönt är 400 gram per dag, och detta upplyser bland annat Livsmedelsverket och World Health Organization (WHO).

Annonsören har till sitt yttrande bifogat kopior från Livsmedelsverkets webbplats och ett dokument på WHO:s webbplats med namnet ”Healthy-lifestyle coun­selling. På Livsmedelsverkets webbplats står ”För vuxna och barn över tio år är det bra att äta cirka 500 gram frukt och grönt varje dag, ungefär hälften frukt och hälften grön­saker” och ”För barn mellan fyra och tio år är det bra att äta cirka 400 gram frukt och grönt per dag”. I WHO:s dokument står, under rubriken ”What is a healthy diet?” bland annat “At least 400 g (five portions) of vegetables and fruits per day”. Det har sedan lång tid diskuterats och dokumenterats det rekommenderade dagliga intaget bland hälsoorgani­sationer runt om. Så dokumenterad rekommendation finns tillgänglig.

1,5 kilo frukt och grönsaker är det dagliga dagsbehovet 3x beroende på om man väljer att äta 300 gram eller 500 gram under sin dag. Det går åt mellan 1 – 1,5 kilo frukt och grönsaker för att tillverka en flaska innehållande 500 milliliter juice, så uttalandet om att varje flaska innehåller 3x dagsbehovet talar även om hur mycket frukt och grönt det faktiskt gått åt att tillverka en juice.

Dagligt intag x antal = mängd

300 gram x 3 = 0,9 kilo (3 gånger dagsbehovet)

300 gram x 5 = 1,5 kilo (5 gånger dagsbehovet)

500 gram x 2 = 1 kilo (2 gånger dagsbehovet)

500 gram x 3 = 1,5 kilo (3 gånger dagsbehovet)

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är påståendet ”1/2 liter per flaska innehållande 1,5 kilo frukt och grönt" vilseledande då flaskan enligt anmälaren inte innehåller 1,5 kilo frukt och grönt. Enligt annonsören används inte detta påstående längre utan den rätta mängden är 1 - 1,5 kilo frukt och grönt, då mängden juice i frukten varierar.

Opinionsnämnden finner inledningsvis att påståendet ”1/2 liter per flaska innehållande 1,5 kilo frukt och grönt” ger intryck av att varje flaska om en halv liter juice, har tillverkats av 1,5 kilo frukt och grönt.  Enligt annonsören är den rätta mängden är 1 - 1,5 kilo och påståendet används inte längre. Nämnden finner mot denna bakgrund att påståendet är vilseledande och det strider mot artikel 5 i ICC:s regler. Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

Anmälaren har vidare påtalat att påståendet "Hela ditt dagsbehov x3 av grönsaker och nyttigheter i en flaska" är vilseledande eftersom det inte finns ett definierat dagsbehov av grönsaker och nyttigheter. Enligt annonsören är det dagliga rekommenderade intaget av frukt och grönt 400 gram och hänvisar till uppgifter från Livsmedels-verket och World Health Organization (WHO).

Nämnden finner att påståendet ”Hela ditt dagsbehov x3 av grönsaker & nyttig­heter i en flaska” ger intryck av att det dels finns ett definierat dagsbehov av ”grönsaker & nyttigheter” som man behöver få i sig varje dag, samt att en flaska om en halv liter juice täcker detta behov tre gånger om. Nämnden konstaterar att annonsören inte preciser­at vad som avses med ”grönsaker & nyttigheter”.  Vidare konstaterar nämnden att det i och för sig framgår av Livsmedelsverkets och WHO: uppgifter – som annonsören hänvisar till - ges rekommendationer i gram gällande mängden ”frukt och grönt” respektive ”vege­tables and fruits” som man ska få i sig per dag. Det framgår inte om den vikt som dessa rekommendationer avser även gäller för grönsaker och frukt som har pressats till juice. Nämnden finner därför inte att annonsörens bevisning styrker att en flaska av juicen täcker påståendet ”Hela ditt dagsbehov gånger tre av grönsaker & nyttigheter”. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Christina Knight, Marielle Lundqvist, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren