Decision

Case 1802-27
2018-05-12ADVERTISING Reklamfilm för betting från Betser

ADVERTISER Hero Gaming Sweden AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande 
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Reklamfilmen är däremot inte diskriminerande på grund av sexuell läggning och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler i detta avseende.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats i TV6. Tre män går in i ett vardagsrum för att sätta sig runt ett soffbord. De stojar och pratar samtidigt som de ställer ned var sin ölsejdel full med öl på soffbordet. En fjärde man kommer in och ställer ned en rosa drink, med en melonskiva fäst på kant­en samt ett paraply, sugrör och glitter nedstucket i den. De tre första männen tystnar och tittar på drinken och sed­an und­ran­de på mannen med drinken. Männen ser obekväma ut och mannen med drinken frågar ”Vad?”. Plötsligt tack­las han av en man klädd i kostym. Han säger ”Sorry för det där, men här kommer något som gör matchen bättre” varpå han håller upp skärmen på en mobil. På mobilen står bland annat ”Nya no brainers varje vecka!” och bredvid mobilen visas Betsers logotyp. Han fortsätter berätta ”Med Betsers no brainers får du pengarna tillbaka om du inte vinner”. Männen i soffan ler och nickar gillande och en av dem säger ”Fan vad nice”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamfilmen.

 

Anmälningarna
Samtliga anmälare har reagerat på att reklamen visar en stereotyp bild av hur män ska vara. Reklamen visar att män ska vara manliga och dricka öl när de tittar på sport, inte dricka en rosa drink. Om man gör det får man inte vara med och titta på sport, utan blir borttacklad. Ett förlegat budskap som implicit visar att det är omanligt att dricka drinkar.

Enligt en anmälare får denne även en homofob känsla av reklamen. Att den ena mannen valt en drink som signa­lerar feminin smak genom färg och prydnader, skulle kunna bidra till att han ses som gay. Enligt anmälar­en visar reklamen vidare att det är ok att utöva våld mot de som avviker från grabbnormen. Grabbighet premi­eras och avvikande beteende tacklas hårt undan.

 

Annonsörens yttrande
Hero Gaming Sweden AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön.

Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en ned­­värderande bild av kvinnor eller män är schabloniserande och anses enligt praxis vara könsdiskriminerande.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamfilmen visar en grupp män som dricker öl framför tv:n. När deras kom­pis kom­mer in och ställer en rosa drink med dekorationer på bordet ser de övriga männen ogillande ut. Därefter visas mannen med drinken bli borttacklad och det måste förstås som att detta beror på hans drink som inte anses tradi­tionellt manlig. Nämnden finner att framställningen visar en stereotyp syn på könsroll­er­na som är nedvärderande. Reklamfilmen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

En anmälare menar även att reklamen är homofobisk. Nämnden finner dock inte att en rosa drink i sig gör att mannen framstår som homosexuell och att han därmed blir diskriminerad på grund av sexuell läggning. Rek­lam­filmen är därför inte diskriminerande på grund av sexuell läggning och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler i detta avseende.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Christina Knight, Marielle Lundqvist, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Ledamoten Inger Skalse är skiljaktig med följande motivering: Reklamfilmen har flera bottnar varav en är att det är den homogena kulturen hos fotbollsfansen i soffan som med glimten i ögat skämtas om och med, de som är betjänta av en tjänst kallad ”no brainer”. Mannen med drinken som avviker från den homogena ölkulturen puttas visserligen bort men framstår som trygg i sig själv. Han ersätts av en annan avvikande man som accepteras för att han har med sig tjänsten ”no brainer”. Männen i soffan nickar med ett ansiktsuttryck av följare som inte tänker själva. Det är därmed inte självklart att den mansroll som männen i soffan representerar är den som ”vinner” i reklamfilmens humoristiska berättande. Filmen driver med stereotypa mansroller ur flera perspektiv. Jag anser av den anledningen att reklamfilmen inte på något nedvärderande sätt framhäver och befäster en stereotyp syn på könsroller och att filmen därmed inte är könsdiskriminerande

Föredragande: Jessica Sandqvist