Beslut

Ärende 1707-146
2017-09-04Anmäld reklam Reklam för ”Trådlös Fiber” från Vixor

Annonsör Vixor Wireless Broadband Infrastructure AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av reklam för tjänsten ”Trådlös fiber” som annonsören har publicerat på sin webbsida, i en film på Youtube samt på banderoller och mässtält under Almedalsveckan i Visby.

På webbsidan, under fliken ”Trådlös fiber” visas en flygbild över skog och bebyggelse och framför detta står i stor, vit text ”Trådlös fiber – perfekt som komplement till markfiber” följt av den något mindre texten ”Vi har över tjugo års erfarenhet av att skapa trådlös kommunikation och infrastruktur. Via vårt breda nätverk av samarbets­partners finns vi runt om i hela landet. Till nytta och nöje för alla på landsbygden som vill ha kraftfull bredbands­uppkoppling”. Under bilden finns huvudrubriken ”Den nya generationens mikrovågslänk” varunder det bland annat står ”Trådlös Fiber har samma kapacitet som markfiber, en mycket attraktiv kostnadsbild och kort etableringstid. Dessutom fungerar Trådlös Fiber perfekt som redundans/back-up till det ordinarie fibernätet”. Sedan följer en underrubrik som lyder ”Detta är Trådlös Fiber” följt av texten ”Trådlös fiber är benämningen på den nya generationens mikrolänk. En beprövad teknik som utvecklats kraftigt de senaste åren. Signaler skjuts trådlöst från punkt till punkt mellan riktade antenner på långt avstånd. Signalerna går i ljusets hastighet och är stabil oavsett omständigheter. På så vis får kommuner, företag och hushåll tillgång till ett snabbt och säkert bredband”.

På Vixor Wireless Infrastructur finns videon med namnet ”Vixor – så funkar trådlös fiber”. Videon visar grafiska bilder av infrastruktur och överst finns i början rubriken ”Vixor – om hur vi bygger trådlöst fiber”. En speakerröst säger ”Vi tror på fiber, alla ska ha fiber. Men att gräva fiber till allt och alla är svårare. Därför tänkte vi tvärtom. Istället för att gräva så skjuter vi signaler i luften, trådlöst, punkt till punkt. Mellan riktade antenner på långa av­stånd. Trådlös fiber kallar vi det”. I bild illustreras hur signaler skickas mellan antenner. Rösten fortsätter ”Den nya, moderna mikrovågstekniken gör att signalen går i ljusets hastighet och är stabil oavsett omständigheter. Om du bor eller jobbar i den stora glesbygden eller vill ha ytterligare uppkoppling där det redan finns. Trådlös fiber ger dig många möjligheter. Inte bara för att det är enklare och snabbare att projektera, det blir väldigt mycket billigare än vanlig fiber. Vi bygger och installerar trådlös fiber för kommuner som behöver koppla upp sina verksamheter till deras invånare, för flygplatser som behöver supersäker och stabilt nät, och för företag i tätorten som vill ha extra kapacitet. Där andra gräver fiber, ger vi trådlös fiber. Samma sak, fast tvärtom”. Filmen avslutas med Vixors logotyp.

På banderoller och mässtält från Almedalen finns bland annat påståendet ”Trådlös fiber – snabbar på bred­bandsutbyggnaden” på flera ställen. På ett av tälten finns även bland annat bilder som illustrerar hur signaler skickas ut från fibernoder.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet ”Trådlös fiber” vilseledande då den tjänst som marknadsförs i själva verket är ett så kallat ”radiobaserat bredband”. Anmälaren menar att annonsören medvetet marknadsför sin produkt på ett felaktigt sätt i syfte att utnyttja fibers goda rykte. Tekniken som annonsören använder är det i sig inget fel på, det är bara inte fiber.

Påståendet ”Trådlös fiber har samma kapacitet som markfiber” är vidare en direkt osanning då markfiber har åstadkommit hastigheter upp mot 9600 Gbit/s medan Vixor påstår sig ha kommit upp i ”tiotals Gbit/s”.

 

Annonsörens yttrande  
Bredbandsutbyggnaden i Sverige befinner sig i en avgörande fas. I sin bredbandsstrategi slår regeringen fast att målen uppnås snabbast och mest kostnadseffektivt om markfiber kompletteras med bland annat trådlös länk­­teknik. Det är speciellt viktigt på landsbygden dit det ofta är svårt, dyrt och tidskrävande att gräva ned mark­fiber. Annonsörens varumärke Trådlös Fiber bygger på den nya generationens länkteknik som är berättigad till bredbandsstöd, vilket innebär att tekniken uppfyller de kapacitets- och säkerhetskrav som ställs i regeringens bredbandsstrategi. Annonsören vänder sig till personer som är ansvariga för bredbandsfrågor i kommuner och företag. Allt från kommundirektörer, kommunala- och regionala bredbandskoordinatorer, näringslivsutvecklare och IT-ansvariga. Annonsören har även en långvarig dialog med Post- och telestyrelsen.

Största möjliga kundnytta var målet när varumärket Trådlös Fiber skapades. Bredbandsinfrastruktur är ett komplext område som det kan vara svårt att greppa fullt ut. Det finns nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer. Det pratas om kapaciteter, WiFi och mobilnät. För vissa betyder fiber en kabel, för andra bredband och internet. För att bara nämna några exempel.

Syftet med Trådlös Fiber är att förenkla och förtydliga för kommuner och företag att det går att få fiberkapacitet med trådlös länkteknik och därmed fullgod bredbandsuppkoppling. Begreppet Trådlös Fiber ska förmedla att det inte alltid är nödvändigt att gräva för att få fiberkapacitet.

Annonsören är varken nätägare, kommunikationsoperatör eller tjänsteleverantör. Annonsören förlänger befint­liga fibernät dit det är för svårt, dyrt och tidskrävande att gräva. I och med att annonsören kopplar upp sig mot befintligt markfibernät och ”förlänger” detta med hjälp av mikrovågslänkar anser man att namnet Trådlös Fiber är en relevant beskrivning av erbjudandet. Annonsören levererar ju exakt den fiberkapacitet som kunderna beställt från befintligt markfibernät. Fast i luften.

Anmälaren konstaterar att mikrovågslänk inte kan komma upp till den multiplexeringsteknik som åstadkommit sammanlagda hastigheter upp mot 9600 Gbit/s i helt vanlig fiber. Det har annonsören inget att invända mot men anser ändå att detta är irrelevant när det handlar om bredbandsuppkoppling. Trådlös Fiber har en kapacitet som mer än väl räcker för att leverera fullgod bredbandsuppkoppling enligt kundernas önskemål. Däremot anser annonsören att anmälaren har rätt gällande invändningar mot vissa formuleringar som till exempel att ”Trådlös Fiber har samma kapacitet som markfiber”. Annonsören kommer därför att se över all marknadskommunikation och formulera om sig så att det blir korrekt och tydligt vad man menar.

Tillgång till fullgod bredbandsuppkoppling är en förutsättning för att alla i hela Sverige ska kunna fungera i dag­ens samhälle. Den nya generationens länkteknik är ett viktigt komplement till markfiber på landsbygden. Därför kan annonsören inte se att begreppet Trådlös Fiber kan lura någon på villovägar. Det beskriver ju bara vad det handlar om – kunderna får exakt den fiberkapacitet som beställts från befintligt marknät. Levererat trådlöst via mikrovågslänk.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, användbarhet och effektivitet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Anmälaren skriver att användingen av begreppet ”Trådlös fiber” och ”Trådlös fiber har samma kapacitet som markfiber” är vilseledande. Annonsören skriver i sitt yttrande att den mikrovågslänk som de använder sig av inte kan komma upp i den hastighet som åstadkommits av vanlig fiber. Annonsören kommer därför se över formu­leringen ”Trådlös Fiber har samma kapacitet som markfiber” kommer därför att ses över av annonsören så att det blir korrekt och tydligt vad de menar. Annonsören menar dock att användningen av påståendet ”Trådlös Fiber” inte är vilseledande då tjänsten har en kapacitet som mer än väl räcker för att leverera fullgod bredbands­uppkoppling.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen ger intryck av att marknadsföra en typ av bredband som kvalitetsmässigt går att jämställa med bredband via fiber, särskilt genom påståendet ”Trådlös fiber har samma kapacitet som markfiber” samt att begreppet ”Trådlös fiber” används genomgående i marknadsföringen. En genomsnittskonsument får intryck av att ”Trådlös fiber” är likvärdigt det bredband som levereras via fiber. Annonsören har inte bevisat att deras marknadsförda produkt i alla hänseenden är att likställa med bredband via fiber. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman