Beslut

Ärende 1704-89
2017-06-21Anmäld reklam Reklamfilm för wifi-samtal från Tre

Annonsör HI3G Access AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på tv. Reklamen inleds med en kvinna som tittar in i kameran och säger ”Med wifi-samtal kan du ringa från fler platser. Platser där det tidigare inte gått. Som från din källare till exempel” samtidigt som hon ställer sig upp och går genom ett källarrum. I nästa scen går hon genom ett gym och säger ”Platser som du gärna besöker oftare”. Därefter när hon går genom ett park­er­ings­hus och säger ”Eller från platser där du inte vill vara ensam”. I scenen därefter går hon genom ett tåg och säger ”Och när din mobil har dålig mottagning byter den automatiskt över till wifi-samtal”. Sedan står hon i en tvättstuga och håller ut händerna samtidigt som hon säger ”Du behöver inte göra någonting”. I nästa scen går hon genom ett flygplan och säger ”Oavsett var du är, kan du fortsätta prata som vanligt. Så länge du har till­gång till ett trådlöst nätverk” varpå hon sätter sig i ett säte i flygplanet och tar upp sin mobil och säger ”Hej” i den och börjar prata. Texten ”Ring från fler platser med wifi-samtal” visas i stor storlek i orange och rosa. Under står den något mindre texten ”Ingår i våra mobilabonnemang”. Filmen avslutas med Tre:s logotyp och en speak­erröst säger ”Välkommen till Tre”.

Reklamen har producerats av Initiatiov Nya Grey Ogilvy INGO..

 

Anmälan
Enligt anmälaren framförs inget om att det bara är nyare modeller, alltså bara vissa mobiler, som har just denna funktion. Det får man inte reda på förrän man går in på Tre:s webbplats, och då är det bara vissa Samsung-, iPhone- och Sonymodeller som kan använda funktionen. Enligt anmälaren är det en felaktig beskrivning av wifi-tjänsten och reklamen är vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören har annonseringen upphört. Marknadsföringen i reklamfilmen avser annonsörens erbjudande om wifi-samtal, en tjänst som ingår i annonsörens samtliga mobil­abonnemang. De abonnemangstjänster som annon­sören erbjuder utgör en stor del av 3:s varumärkesbyggande marknadskom­munikation. Till skillnad från så kallad taktisk reklamfilm innehåller en varumärkesbyggande kommunikation inte något specifikt erbjudande till ett visst angivet pris. Tvärtom tar ifrågavarande marknadsföring endast sikte på möjligheten för annonsörens befintliga och potentiella kunder att ta del av tjänsten wifi-samtal. Tjänsten förbättrar möjligheten att ringa från platser där det kan upplevas vara sämre täckning. Wifi-samtal är en IT-teknisk lösning som integrerats i annons­örens abonnemangsportfölj (i alla abonnemang), på samma sätt som till exempel tjänsten 3Musiksurf.

Den anmälda reklamfilmen berör således inte hårdvara överhuvudtaget utan är endast avsedd att marknadsföra 3:s abonnemangstjänster, vilket också uttryckligen framgår av till annonsörens yttrande bifogad bilaga. Bilagan visar en stillbild från reklamfilmen där texterna ”Ring från fler platser med WiFi-samtal” och ”Ingår i våra mobil­abonnemang”. Genom att tydligt underrubricera att Wifi-samtal är en abonnemangstjänst som ingår i annnon­sörens mobilabonnemang har marknadsföringen utformats i enlighet med ICC:s regler om regler reklam och marknadskommunikation.

Sammanfattningsvis har annonsören genom bifogat underlag visat att marknadsföringen varit utformad i enlighet med artikel 8 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation och marknadsföringen är således inte vilseledande utan utformad i enlighet med artikel 5 i ICC:s regler.

I ett kompletterande yttrande skriver annonsören att mycket äldre telefonmodeller, som exempelvis iPhone 4 (som inte finns i annonsörens sortiment och som inte längre säljs), eller telefoner som inte är smartphones, har inte stöd för funktionen Wifi-samtal. Marknadsföringen avser emellertid endast att lyfta en abonnemangstjänst som ingår utan extra kostnad och som möjliggör för kunderna att koppla över till Wifi-samtal om trådlöst nätverk finns tillgängligt.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet, sammansättning och användbarhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamfilmen som marknadsför funktionen wifi-samtal, det vill säga att samtalet går via en wifi-uppkoppling istället för via det mobila nätet. I reklamfilmen finns påståendet ”Ingår i våra mobilabonnemang”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt förstår att tjänsten förutsätter en mobiltelefon som har möjlighet att koppla upp sig till ett trådlöst nätverk (wifi). Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman