Beslut

Ärende 1706-125
2017-09-29Anmäld reklam Reklamfilm för mobilabonnemanget Telenor Frihet från Telenor

Annonsör Telenor Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 10 sekunder lång reklamfilm som har publicerats i ett inlägg på Telenor Sveriges Facebooksida. Under de första fem sekunderna av reklamfilmen visas symbolen för buffring, i form av en cirkel som snurrar. Därefter visas blå bakgrund med den vita texten ”Frihet. Långsamt WiFi? Surfa obegrän­sat i Sverige”. Texten i inlägget lyder: ”Telenor Frihet – Bortom alla gränser. Surfa obegränsat i Sverige. Läs mer på” följt av en länk till Telenors webbplats.

Reklamen har producerats av Acne Advertising AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet att Telenors mobilabonnemang erbjuder obegränsad surf vilseledande. I avtalet står nämligen följande: "För att skydda Telenor mot obehörig användning får kund med Frihet Obegränsad ett sms från Telenor när kunden har nått 20 GB per dag. Kunden måste då besvara sådant sms utan extra kostnad för att få tillgång ytterligare 5 GB surf åt gången". Det faktum att det finns en tydlig gräns gör att man möjligen kan kalla det kostnadsfri surf, men absolut inte obegränsad surf. Anmälaren tycker det är vilseledande att Telenor påstår att man har obegränsad surf trots att detta inte stämmer.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören strider den aktuella marknadsföringen inte mot artikel 5 i ICC:s regler. Sedan många år är den absolut övervägande majoriteten av mobilabonnemang som erbjuds i Sverige strukturerade så att samtal, sms och mms ingår i obegränsad mängd i abonnemangen, medan kunden väljer mängd data (GB) att nyttja per månad. Annonsören har till sitt yttrande bifogat en bilaga varav det framgår att samtliga fyra stora teleoperatörer i Sverige har strukturerat sin abonnemangsportfölj efter hur stor mängd data som ingår i abonnemanget.

Annonsören erbjuder mobilabonnemangen Frihet till sina privatkunder. Abonnemangen är i enlighet med branschpraxis kategoriserade efter hur stor mängd data som ingå i abonnemanget och är avsedda för använ­dande i mobiltelefoner (så kallad voiceabonnemang). Bland annat erbjuds abonnemangen Frihet 60 GB, Frihet 40 GB och Frihet Obegränsad. I Frihet Obegränsat är mängden data (GB) att nyttja i Sverige obegränsad. Där­utöver tillhandahålls även så kallad dataabonnemang avsedda för användande i till exempel surfplattor och routers.

I syfte att skydda Telenor mot missbruk av tjänsten, till exempel genom att ett abonnemang avsett för mobil­telefonanvändande (så kallade voiceabonnemang) sätts i en router och används på ett icke avsett sätt, finns en teknisk spärr som gör att efter nyttjande av 20 GB data/dag får kunden ett sms som måste besvaras innan spärren löses upp och ytterligare data kan användas. Det finns ingen begränsning i hur många gånger kunden kan få extra data. Den tekniska spärren syftar alltså endast till att undvika missbruk av tjänsten och att Telenor därigenom lider skada. Information om den aktuella spärren framgår av prislistan för det aktuella abonnemanget och är således en del av avtalsvillkoren.

Annonsören vill understryka att ett användande av 20 GB/dag är en oerhört väl tilltagen gräns som kunder vid ett normalt användande av voiceabonnemang inte når. En snittkonsument använder normalt ca 6-7 GB/månad, det vill säga cirka 200 MB/dag. Den aktuella spärren är således oerhört väl tilltagen och påverkar därför inte användandet av tjänsten för en genomsnittlig mottagare av marknadsföringen. Mobiloperatörer måste kunna skydda sig mot ett missbruk av tjänsterna. I det aktuella abonnemanget har annonsören valt att införa ovan beskriv­na tekniska spärr, som dock inte påverkar kundens möjlighet till ett användande av obegränsad mängd data i det aktuella abonnemanget.

Vidare är den aktuella marknadsföringen genomförd på Facebook, där utrymmet att lämna fullständig informa­tion om den marknadsförda tjänsten är begränsad. Den aktuella reklamen innehåller därför en hänvisning till telenor.se där mottagare av marknadsföringen kan finna fullständig information om den marknadsförda tjänsten.

Sammanfattningsvis och mot ovanstående bakgrund bestrids därför att den aktuella marknadsföringen strider mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ-ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenten vid en flyktig kontakt. Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Surfa obegränsat i Sverige” ger intryck av att man med det mark­nadsf­örda mobilabonne­manget har obegränsad surf i Sverige. Det faktum att abonnemanget är begränsat till 20 GB per dag innan kunden kostnadsfritt måste besvara ett sms för att få tillgång till ytterligare 5 GB surf åt gången finner Reklamombudsmannen inte ändrar det faktum att surfen är obegränsad. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman