Beslut

Ärende 1705-107
2017-08-22Anmäld reklam Annons för solarietjänster från TanExpress

Annonsör Soliga Automater AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en helsidesannons som utgörs av en bild på en kvinna klädd i bikini som lig­ger på en solariebädd. Överst i annonsen finns rubriken ”Dags att bli vårfin!” och därefter följer texten ”Testa våra nya Ergoline LED ”Hybrid”. Bli både brun och rynkfri, det nya sättet att sola endast hos Tanexpress!”. Under detta står ”Unik effekt genom kombinationen av blått & rött ljus med röda LED dioder för ansiktet ”Anti AGE””. Till höger i annonsen finns en cirkel som innehåller en blid på ett kvinnoansikte vars ena ansiktshalva har ljus hy och den andra ansiktshalvan är brun. I neder delen av annonsen finns TanExpress logotyp vilken innehåller påståendena ”Den ledande solariekedjan” och ”Sol är nyttigt”. Ovanför den vänstra delen av logotypen finns även texten ”Ergoline”. Längst ned i annonsen finns kontaktinformation.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren skriver i korthet att reklamen utlovar att konsumenten ska bli både brun och rynkfri. Även påståendet ”Anti age” finns i annonsen. Anmälar­en konstaterar att det är vedertaget att solarie­solning gör per­sonen brun, däremot ifrågasätter anmälaren att någon skulle bli av med sina rynkor genom att sola i annonsörens solarium.

Anmälaren ifrågasätter vidare korrektheten i påståendet om att sol är nyttigt, något som anmälaren uppfattar syftar på att solariesolning skulle ge samma effekt som naturlig sol. Anmälaren nämner i sammanhanget istället ett antal effekter av solarie­solning som är negativa som skadeverkan på huden, ökad risk för cancer med mera.

Vidare påpekar anmälaren att annonsören påstår att man är den ledande solariekedjan och ifrågasätter vad påståendet avser: flest solarier, flest nöjda kunder, högst omsättning, störst geografisk utspridning etcetera.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är dennes produkt; Ergoline Prestige 1600 en så kallad hybridenhet där man kombinerar det blå UV-ljuset med rött ljus. En kombination som enligt annonsören visat sig vara en stor succé. Annonsören hänvisar till en studie om det röda ljuset och dess positiva effekter på huden som annonsören menar visar på att det röda ljuset motverkar och reducerar fina linjer och rynkor.

Annonsören menar att det är vedertaget att rött ljus stimulerar kroppens kollagenproduktion och därmed mot­verkar fina linjer och rynkor. Att sol är nyttigt – dessutom livsviktigt för oss – är ett helt korrekt påstående. Sol­en utomhus ger oss UV-A, UV-B samt UV-C. Det sistnämna är tänkt att ozonskiktet ska filtrera bort. Solarierör ger oss UV-A och UV-B. Det är UV-B som producerar det livsviktiga D-vitaminet, som egentligen är ett hormon.

Annonsören uppger att det finns en uppsjö av forskning som visar på hur viktigt det är för oss att exponeras av UV-ljus. Men som med allting annat ska det naturligtvis ske med förstånd och sunt förnuft. Att bränna sin hud kan vara en riskfaktor för hudcancer. Att idag bränna sig i ett solarium, där innehavaren följer Statens Strål­skyddsinstituts föreskrifter, är mer eller mindre omöjligt. Statistik från Statens Strålskyddsinstitut visar att det finns mindre än 0,001 registrerade brännskadefall orsakade av solning i solarium. I sitt yttrande hänvisar annonsören till branschorganisation Svensk Solarieförenings Facebooksida gällande UV-ljusets positiva effekter.

Gällande annonsörens påstående ”Den ledande solariekedjan TanExpress” kommenterar annonsören i sitt yttrande att påståendet baseras på att solariekedjan har flest antal Ergoline-anläggningar i Sverige samt högst omsättning. Såvitt annonsören vet är det endast hos TanExpress som man kan sola i dessa solarier i Sverige.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord eller bild som direkt eller indirekt genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverk­ningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kom­mersiella eller geografiska ursprunget, produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Det innebär att annonsören ansvarar för alla nära till hands liggande tolkningar av påståendena sett i sitt sammanhang.

Reklamombudsmannen prövar inledningsvis påståendena ”Bli både brun & rynkfri, det nya sättet att sola endast hos TanExpress!” och ”Unik effekt genom kombinationen av blått & rött ljus med röda LED dioder för ansiktet ”Anti age”. Reklamombudsmannen finner att påståendena ger intryck av att den som solar i annonsörens solar­ium blir såväl brun som rynkfri och att de motverkar åldrande.

Annonsören har till sitt yttrande bifogat en länk till en studie med 128 deltagare, gjord av företaget Mary Ann Liebert, Inc., om det röda ljuset och dess positiva effekter på huden, som annonsören menar visar på att det röda ljuset motverkar och reducerar fina linjer och rynkor. Reklamombudsmannen finner inte att studien styrker annonsörens påstående om att solning i annonsörens solarium gör personen rynkfri eller motverkar åldrande. Påståen­dena ”Bli både brun & rynkfri, det nya sättet att sola endast hos TanExpress!” och ”Unik effekt genom kombina­tionen av blått & rött ljus med röda LED dioder för ansiktet ”Anti age” är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen övergår till att pröva påståendet ”Sol är nyttigt”. Reklamombudsmannen finner att på­ståendet, när det används i en annons för solarietjänster, ger intryck av att det är nyttigt att sola solarium. Ann­on­sören har till sitt yttrande bifogat länkar till branschorganisationen Svensk Solarieförenings Facebook­sida. Inläggen avser påståenden gjorda av Svensk Solarieförening om att ”D-vitamin minskar risken för att drabbas av cancer”, ”Sol utomhus och solarium är samma sak” samt påståendet ”Sola dig till bättre tänder”. Reklamom­budsmannen finner inte att Facebookinläggen styrker att det är nyttigt att sola solarium. Påståendet ”Sol är nyttigt” är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen prövar avslutningsvis påståendet ”Den ledande solariekedjan”. Reklamombudsmannen konstaterar att vad som avses med ”ledande” inte är preciserat, och annonsören ska därför kunna styrka alla nära till hands liggande tolkningar av påståendet. Enligt annonsörens yttrande baseras påståendet på att solariekedjan har flest antal Ergoline-anläggningar i Sverige samt högst omsättning. Annonsören har dock inte presenterat bevisning som styrker påståendet. Reklamombudsmannen finner därför att påståendet ”Den ledande solariekedjan” är vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman