Beslut

Ärende 1701-15
2017-03-15Anmäld reklam Reklamfilm för Sverigelotten

Annonsör Folkspel AB

Anmälare Två privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen inte är diskriminerande eller är misskredit­er­ande. Den strider därmed inte mot artiklarna 4 och 12 i Internationella Handelskammar­ens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm för Sverigelotten som har visats på TV4. Den visar en gudstjänst i en kyrka. Prästen står i predikstolen och predikar. Samtidigt som han pratar hörs ett skrapljud i hög­talarna. Han tittar nedåt och predikan är osammanhängande. Han säger följande ”Å han vände sitt ansikte... i manna…å himlen föll som en… fadern sade åh herre jäv”. Hans fortsatta prat ersätts av ett pipljud. Flera guds­tjänst­besök­are tittar förvånat på varandra. Därefter säger prästen ”Nej det sa han naturligtvis inte”. Bilden byts och tittaren får se att bredvid prästens bibel ligger en skrapad Sverigelott och en enkrona. Rösten ersätts av en kör och en kvinnlig speakerröst som säger ”Tänk om. Köp Sverigeslotten. Vinn 25 miljoner. Hela överskottet går till svenskt föreningsliv”.  Samtidigt visas en lott, en pratbubbla med texten ”Hela överskottet går till Sveriges föreningsliv”, Sverigelottens logotyp och en text om stödlinjen.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälningarna
Enligt en anmälare kränker reklamfilmen kristendomen och anmälaren som kristen. Enligt den andra anmälaren blir denne som präst kränkt.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören vill inledningsvis beklaga att två personer har tagit illa vid sig av reklamfilmen. Det har aldrig varit annonsörens intention att såra någon. Annonsören är inte på något sätt ute efter att ofreda eller förolämpa någon genom att vistas i kyrkan. I filmen har ljudet alltid varit ”beeepat”, borttaget, det har med andra ord aldrig skrikits ut någon svordom.

Marknadsföring av spel och lotterier brukar ofta präglas av humor och med glimten i ögat. Att skämta om krist­en­dom, kyrkan och präster är genom den moderna historien ganska vanligt. Det är sällan illa menat. Vid utform­ningen av den anmälda reklamfilmen ville annonsören med en övertydlig humor visa att även präster kan skra­pa en lott, för den goda sakens skull – föreningslivet. Ironin är övertydlig och gjord med värme. Annonsören anser inte att man har tagit ut svängarna på ett sätt som gör filmen stötande eller strider mot goda seder. Inte heller finner annonsören filmen diskriminerande eller misskrediterande. Prästen har just vid det här tillfället i filmen halkat in i en rutinmässig passage i sin predikan där han ”passar på” att skrapa en lott, för den goda sak­ens skull – föreningslivet – som han råkat få med sig i fickan. Ibland slinker vi ur våra yrkesroller eller sociala positioner – fortfarande med värderingar, trosuppfattningar och livsåskådningar fullt intakta.

Valet av kyrkan som miljö är enbart kopplat till prästens yrkesroll, och att denna för ett ögonblick halkar ur sin yrkesroll. Människan bakom prästyrket och föreningsmedlemmen växlar fokus från sin prästroll till sin förenings­roll i filmen. Det skildrar inte hur detta byte av fokus går till i verkligheten, det är så vi väljer att skildra det i den här reklamfilmen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte uppamma eller överse med någon form av diskrimi­nering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Enligt artikel 12 i ICC:s regler får marknadskommunikation inte misskreditera någon person eller grupp, företag, organisation, näringsverksamhet, yrke eller produkt genom framställning som är ägnad att väcka förakt, löje eller liknande.

Enligt en anmälare kränker reklamfilmen kristendomen och anmälaren som kristen. Enligt den andra anmälaren blir denne som präst kränkt. Enligt annonsören ville man genom reklamfilmen på ett humoristiskt sätt visa att även präster skrapar lotter och att vi alla slinker ur våra yrkesroller eller sociala positioner – fortfarande med värderingar, trosuppfattningar och livsåskådningar fullt intakta.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamfilmen i och för sig visar en situation där en präst är ofokuserad under sin predikan eftersom han skrapar en lott. När prästen ser att det är en vinstlott ropar han ut början på en svor­dom som sedan är utbytt mot pipljud. Nämnden finner att framställningen har en viss humoristisk ansats och att den inte kan anses vara kränkande eller nedsättande avseende kristna eller kristendomen. Inte heller kan den anses vara ägnad att väcka för­akt eller löje över präster eller prästyrket. Reklamfilmen strider därmed inte mot artiklarna 4 första stycket och 12 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Pelle Kronestedt, Jonas Linnér, Axel Tandberg och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander