Beslut

Ärende 1701-17
2017-02-21Anmäld reklam Reklam för glasögon från SmartBuyGlasses

Annonsör SmartBuyGlasses Optical Group

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en e-postreklam för glasögon från SmartBuyGlasses. Överst i utskicket finns en stor bild som visar ett par glasögon mot rosa och blå bakgrund. Ovanför glasögonen finns den versalainns den  inns  e-postutskick.  rubriken ”Halva priset glasögon med styrka”. Till vänster i bild under glasögonen ligger texten ”Gäller bara 24 timmer” och till höger texten ”Använd koden Lens50 vid checkout” efterföljt av en ruta med texten ”Missa inte detta erbjudande”. Längre ned i utskicket finns bilder på olika glasögon tillsammans med prisuppgifter.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren ger erbjudandet om halva priset på glasögon med styrka, genom ordvalet ”glasögon”, intryck av att avse såväl bågar som glas, inte bara själva glasen. När anmälaren surfade in på annonsörens webbshop för att köpa glasögon för halva priset visar det sig att erbjudandet enbart avser glasen, och inte bågarna. Den båge anmälaren tittade på kostade cirka 1 000 kronor och glasen drygt 300 kronor. Det som anmälaren uppfat­tade skulle bli 650 kronor i rabatt blev bara 160 kronor i rabatt.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att den aktuella kampanjen gav 50 % rabatt på glasen och inte på hela köpet. Översätt­ningen av reklamen till svenska blev inte korrekt och i mailet nämndes ”50 % på dina glasögon”. Annonsören förstår att detta kan ha skapat förvirring. Annonsören ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta skapade. Problemet har nu rättats till och annonsören försäkrar att det inte kommer att ske igen.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att rubriken ”Halva priset glasögon med styrka” ger intryck av att avse såväl glas som bågar. Inget i reklam­en ändrar detta intryck. Enligt annonsören avsåg dock erbjudandet endast priset för glaset och inte bågarna. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman