Beslut

Ärende 1706-128
2017-08-22Anmäld reklam Reklam för gruppresor med Rolf Flyg & Buss

Annonsör Rolfs Flyg & Bussresor AB

Anmälare Två privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett påstående som har visats i en katalog med gruppresor år 2017 från Rolfs Flyg och Buss. Under rubriken ”Taxianslutning” i katalogen finns texten ”Vi erbjuder taxianslutning från utvalda orter i Västra Götaland. Ni blir hämtade vid dörren och körda till vår mötesplats i Göteborg eller Landvetter flygplats. Priset är kraftigt rabatterat och varierar från ort till ort”. Därefter ligger rubriken ”Prisexempel” med efterföljande text ”Lidköping, Skara, Skövde, 300 kr per person och väg. Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 250 kr per person och väg.”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälarna
Enligt anmälarna är reklamen vilseledande. Anmälarna, som bor på landet cirka 16 kilometer från centrum i Lidköping, valde det här företagets resa bland annat på grund av erbjudandet om att "Ni blir hämtade vid dörren och körda till ..." eftersom anmälarna då skulle slippa ställa bilen i staden. Ett rimligt krav är att företaget ändrar sin formulering till "Taxi hämtar i centralorten" för att undvika missförstånd. Företaget hämtade inte upp vid dörren utan anmäl­arna fick ta sig in till Lidköpings centrum cirka 17 kilometer.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören erbjuds taxianslutning från stora delar av västra Götaland i samband med köp av annonsör­ens resor. I annonsörens katalog listas prisexempel från flera orter, bland annat Lidköping. För andra orter gäll­er andra priser och för platser som inte ligger omedelbart längs med färdvägen kan taxibolaget ta ut ett tillägg. Annonsören kommenterar att anmälaren, som bor ”på landet cirka 16 kilometer från centrum” menar att pris­exemplet från Lidköping är vilseledande. Annonsören menar att användandet av namnet ”Lidköping” i bemärk­elsen centralorten Lidköping inte rimligtvis kan inkludera platser 16 kilometer utanför centralorten.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverk­ningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kom­mersiella eller geo­grafiska ursprunget, produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Denna bevisbörda avser alla nära till hands liggande tolkningar av det aktuella påståendet sett i sitt sammanhang.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Enligt anmälarna är påståendet "Ni blir hämtade vid dörren och körda till...", följt av ett prisexempel för Lidköp­ing, vilseledande då anmälarna – som bor 16 kilometer utanför Lidköping centrum – inte kunde bli hämtade vid dörren. Annonsören menar att användandet av namnet ”Lidköping” i bemärkelsen centralorten Lidköping inte rimligtvis kan inkludera platser 16 kilometer utanför centralorten.

Reklamombudsmannen konstaterar att påståendet ”Vi erbjuder taxianslutning från utvalda orter i Västra Göta­land. Ni blir hämtade vid dörren och körda till vår mötesplats i Göteborg eller Landvetter flygplats” är följt av ett prisexempel för bland annat orten ”Lidköping”. Reklamombudsmannen konstaterar att vad som avses med ”Lid­köping” inte är preciserat, och annonsören ska därför kunna styrka alla nära till hands liggande tolkningar av påståendet. Reklamombuds­mannen konstaterar vidare att anmälarna har postadress Lidköping. Reklam-ombudsmannen finner att reklamen ger en genomsnitts­konsument intryck av att erbjudan­det omfattar såväl adresser inom centralorten, som adresser med postadress Lidköping, och som därmed ligger utanför centralorten. Det lämnas inte någon uppgift i reklamen som neutrali­serar detta intryck. Reklam­ombudsmannen finner mot denna bakgrund att reklamen är vilse­ledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman