Beslut

Ärende 1609-183
2017-01-17Anmäld reklam Reklamutskick för bilbesiktning från Opus Bilprovning

Annonsör Opus Bilprovning AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamutskicket inte uppfyller kravet på reklamidentifiering och att det lätt kan förväxlas med en faktura. Det strider därmed mot artiklarna 9 och 21 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett reklamutskick på ett vitt A4-papper där det i bakgrunden av övre delen syns en bild på en väg med skog runtomkring. Högst upp till vänster finns annons­örens logotyp och till höger står mottagarens namn och adress. Den nedersta delen av pappret består av ett inbetalningskort.

Till vänster finns rubriken ”Inbjudan till besiktning” följt av texten ”För att göra det enkelt för dig har vi i denna inbjudan föreslagit en tid och plats för besiktning hos oss. Du kan naturligtvis boka en annan tid via vår hemsida eller telefon. Vi garanterar alltid en besiktningstid inom 24 timmar. Priset i den här inbjudan garanteras endast om den föreslagna tiden bekräftas. Välkommen till Opus Bilprovning!”. Under denna text finns specifikation om fordonet som besiktningen avser.

Till höger om texten finns en ruta med rubrikerna ”Föreslagen tid”, ”Station” och ”Pris” i fet stil. Efter rubrikerna följer uppgifter. I mitten av rutan finns ett grönt fält som det med vit text står ”Så här gör du för att bekräfta den föreslagna tiden” i. Under detta i rutan står ”Betala in besiktningsavgiften senast 2016-11-27. Du betalar anting­en med inbetalningskortet eller direkt på vår hemsida där du kan betala med kort eller genom direktbetalning via din bank”.

Under dessa delar, och ovanför inbetalningskortet, finns dels rubriken ”Vi klimatkompenserar hela vår verksam­het” följt av en kortare text. Samt rubriken ”Viktig information om den föreslagna tiden” varunder följande text står ”Detta är inte en bindande kallelse utan en kostnadsfri service för att förenkla för dig. Vill du inte ha den föreslagna tiden kan du bortse från inbetalningskortet och då avbokas tiden automatiskt. Se baksidan för infor­mation”. Båda dessa texter ligger framför bilden på vägen med skog runtomkring.

På baksidan av utskicket finns återigen rubriken ”Viktig information om den föreslagna tiden” följt av ”Den föreslagna tiden för besiktning utgör endast en kostnadsfri service som erbjuds av Opus Bilprovning. Det finns ingen skyldighet för dig att erlägga betalning med användning av inbetalningskortet om du inte vill ha den föreslagna tiden. Priset i den här inbjudan garanteras endast om den föreslagna tiden bekräftas”. På baksidan finns även information om bland annat betalning och avbokningsregler.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren anser att det är en inbjudan till besiktning med avsatt tid, datum, plats samt pris men det ser ut exakt som en faktura. Den är vilseledande eftersom anmälaren fick intryck av att besiktningen var "bokad och klar" med ett betalningskrav på 395 kronor. Anmälaren var tvungen att läsa hela fakturan och kunde senare utläsa att fakturan ej är bindande. I samma text informeras det om avbokningsregler vilket gjorde att det uppstod förvirring.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören vill först beklaga att man skickat kunden en inbjudan med inbetalningskort som kunden i fråga uppenbarligen inte ville ha. Många kunder uppskattar att få en påminnelse och föreslagen tid för sitt fordon och också enkelheten med bifogat inbetalningskort.

När det gäller marknadsföringens utformning som sådan, vill annonsören uppträda korrekt samt göra rätt och hade skriftlig dialog med konsumentverket 2014-12-03 (Dnr 2014/910) för att den ska utformas så att kunden absolut förstår att det är ett erbjudande och inget annat. I den dialogen fastslogs att informationen ska vara tydlig på såväl framsida som baksida av brevet. Annonsören försöker följa de synpunkter och riktlinjer som Konsumentverket gett.

Annonsören anger tydligt i brevet, vilket också denna kund konstaterat, att det inte föreligger något betalnings­ansvar om man inte vill ha den föreslagna tiden och annonsörens avsikt är bara att ge god kundservice som uppskattas av väldigt många.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 i Internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunika­tion (ICC:s regler) ska reklam vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och mediet. Reklam får inte dölja eller vilse­leda om sitt verkliga, kommersiella syfte.

Enligt artikel 21 tredje stycket i ICC:s regler får marknadskommunikation som erbjuder beställning inte utformas så att den kan förväxlas med faktura/räkning eller på annat sätt oriktigt ge intryck av att betalningsskyldighet redan föreligger.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Enligt opinionsnämnden innehåller reklamutskicket ett flertal element som gör att det av en genomsnittskon­sument lätt kan få intryck av att betalningsskyldighet föreligger. Genom uppgifterna om pris, när beloppet senast ska vara inbetalt, specifi­kationen av tjänsten och inbetalningskortet nederst på försändelsen ger reklamutskicket enligt nämnden sammantaget intryck av att avse en faktura som konsumenten är skyldig att betala. Placeringen av information och anvisningar som förtydligar att betalnings­skyldighet inte föreligger samt att det inte är fråga om en bindande kallelse till bilprovning har enligt nämndens bedömning inte gjorts på ett så tydligt sätt att intrycket av betalningsskyldighet neutraliserats. Denna bedömning ligger enligt nämnden även i linje med de synpunkter som Konsumentverket tidigare har lämnat på marknadsföringen. Reklamutskicket är således inte lätt att identifiera som reklam­ och kan lätt förväxlas med en faktura. Reklamen strider därmed mot artiklarna 9 första stycket och 21 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Anna Renman, Mats Rönne, Frida Stjernholm, Adam Svensson och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren