Beslut

Ärende 1611-244
2017-01-17Anmäld reklam Reklamfilm för bilservice från Mekonomen

Annonsör Mekonomen AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en cirka 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på Mekonomens Facebooksida. Film­en inleds med att det spelas glad musik och visas stor text som lyder ”Nyhet! Boka service, få pris direkt!”. En kvinna sätter sig i förarsätet i en bil. Hon blickar mot instrumentpanelen och texten ”Service” visas. En symbol som föreställer en skiftnyckel ändrar färg från vit till gul. Samtidigt hörs en kvinnlig speakerröst säga ”Nu är det ännu enklare att boka bilservice”. Kvinnan sträcker sig efter sin mobil och en meny med olika alternativ visas. Samtidigt säger berättarrösten ”På Mekonomen.se väljer du datum och tid och får ditt pris direkt”. Under en symbol av en bil tillsammans med texten ”Reg. nr” visas olika kategorier. Kvinnan bläddrar fram till kategorin ”Service”. Under kategorin visar sig då tre rutor, den ena med datum, den andra med tid och den sista där det står ”Boka nu”. Kvinnan väljer datum och tid och klickar på ”Boka nu” för att sedan lägga ner mobilen och le mot kameran. Därefter syns en väg och texterna ”Nyhet” och ”Få pris och datum direkt” visas. Speakerrösten säger ”Få pris och datum direkt i mobilen. Boka på mekonomen.se”. Filmen avslutas med Meko­nomens logotyp tillsammans med kontaktuppgifter.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Som potentiell kund får man enligt anmälaren intrycket att en bokning av bilservice kan ske genom mobilen på endast några sekunder. Detta ifrågasätter anmälaren. Anmälaren menar att det är omöjligt att göra en service­bokning på det sätt som framgår i reklamen och som dessutom endast tar fem sekunder. Man behöver mätar­ställning på fordonet och eventuellt tidigare servicehistorik för att faktiskt kunna göra en servicebokning på Mekonomens hemsida. Anmälaren anser därför att reklamen är vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är reklamfilmen inte vilseledande. Reklamfilmer är endast är en kort sekvens och den 21 sekunder långa reklamfilmen är i vad som anses som normal längd för en reklamfilm. Konsumenten ifråga upp­fattar inte det som återges i reklamfilmen som en detaljerad beskrivning utan som ett sammandrag av hela ske­endet. Det är tydligt för konsumenterna att reklamfilmen inte utgör en fullständig beskrivning av hur man bokar service via Mekonomens app eller hem­sida. Syftet med reklamfilmen är inte att ge en kom­plett beskrivning av hur det går till att boka service, utan att visa de två huvud­fördel­arna med att boka service via Mekonom­en, att man får reda på och kan boka lediga servicetider samt få ett pris för bes­tälld service redan vid boknings­tillfället. Annonsören menar att båda dessa fördelar stämmer med verklig­heten och hänvisar till bilagor till yttran­­det. Konsumenten är medveten om att denne också ska knappa in regi­strer­ingsnummer samt mätar­ställ­ning för bilen man vill boka service åt, även om detta inte finns med i det korta sammandraget.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet eller användbarhet.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen för reklamfilmen är bilägare i allmänhet.

Enligt anmälaren är reklamfilmen vilseledande då det i verkligheten inte går så snabbt och enkelt att boka bi­l­service som filmen ger intryck av. Opinionsnämnden finner att reklamfilmen förmedlar intrycket hos en genom­snittskonsument att man kan boka bilservice hos annonsören genom mobilen och få reda på priset redan då man bokar tid. Även om endast vissa delar av bokningsproceduren visas, finner nämnden att det kan antas att en genomsnittkonsument i målgruppen förstår att man måste lämna uppgift om till exempel bilens mätarställning när man bokar service. Att fler moment ingår i bokningen än som visas leder enligt nämnden därför inte till att framställningen ska anses vilseledande. Nämnden finner därför att reklamfilmen inte är vilseledande och den strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Anna Renman, Mats Rönne, Frida Stjernholm, Adam Svensson och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren