Beslut

Ärende 1704-91
2017-06-15Anmäld reklam Reklam för rättsdatabasen Lexbase

Annonsör Verifiera AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är diskriminerande mot homosexuella män. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett inlägg som har publicerats på Lexbase Facebooksida. Överst i inlägget finns texten ”Samtliga brottmålsdomar online – bakgrundskoll direkt”. Under detta finns en bild på två män som sitter och äter på en restaurang. Männen tittar på varandra och skrattar och den ena mannen har handen på den andres axel. Under bilden finns rubriken ”Är killen som du dejtar kapet han utger sig för? Kondom skyddar inte mot allt!” följt av den mindre texten ”Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig…”. Nederst i inlägget finns hänvisning till webbplatsen lexbase.se och en knapp med texten ”Learn More”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen mycket smaklös. Den spelar på en schabloniserad bild av bögar som sexfokuser­ade och smittade av sexuellt överförbara sjukdomar. Då HBTQ-personer underrepresenteras kraftigt inom reklam blir det extra problematisk när det enbart sker i negativa sammanhang.

 

Annonsörens yttrande
För annonsören ter sig anmälarens tolkning av reklamen som helt verklighetsfrämmande. Att anmälaren uppfat­tar att reklamen ger uttryck för "en schabloniserad bild av bögar som sexfokuserade och smittade med sexuellt överförbara sjukdomar", förefaller enligt annonsörens uppfattning säga mer om anmälarens syn på aktuell grupp. 

Reklamen ifråga publicerades på Facebook under våren 2017. Kampanjen innehöll två bilder, en på en man och en kvinna samt en på två män. Bilderna syftar till att åskådliggöra ett par som träffades för första gången på en date.

Reklamen riktar sig till alla som går på date och är i det avseendet helt könsneutral. Manligt våld mot kvinnor liksom manligt våld mot män är stora problem i dagens samhälle. Inte minst har våld mot homosexuella män kunnat uppmärksammas under senare år, i vissa fall med dödlig utgång, då homosexuella män synbarligen lurats till träffar vars syfte förefaller ha varit att gärningsmannen skulle kunna begå hatbrott. Annonsören upp­manar därför alla som ska träffa en tidigare obekant person att genomföra en bakgrundskontroll. 

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till bland annat sexuell läggning.

En förutsättning för att reklam eller någon annan marknadskommunikation ska kunna anses diskriminerande i något avseende är att reklamen beskriver eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärderande sätt.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen inleds med texten ”Samtliga brottmålsdomar online – bakgrundskoll direkt”. Nämnden finner att en genomsnittskonsument får intryck av att det som marknadsförs är en tjänst för att undersöka om en person är med i brottsregistret, och att påståendet ”kondom skyddar inte mot allt” är en referens till detta. Mot denna bakgrund finner nämnden att reklamen inte gör en beskriv­ning av homo­sexuella män i allmänhet som förmedlar en bild av dessa personer eller deras egenskaper på ett kränk­an­de eller annars nedvärderande sätt. Reklamen är därför inte diskriminerande mot sexuell läggning och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Mats Rönne.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren