Beslut

Ärende 1701-08
2017-04-27Anmäld reklam Annons för lagboken Svensk Lag 2016

Annonsör Iustus Förlag AB

Mediekanal Universum Group

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons utformad som en artikel om lagboken Svensk Lag 2016 på Shortcut.se. Artikeln inleds med rubriken ”Lättare och billigare – här är lagboken du behöver”. Under rubriken finns en bild på lagboken ”Svensk lag 2016” samt en fjäder. Under bilden finns en ingress som lyder ”Läser du juridik och är trött på att släpa på en tung lag­bok? Då kanske det lagoma alternativet Svensk Lag 2016* är något för dig. Som gui­de har vi Hannah Arvids­son, juriststudent på Uppsala universitet”. Därunder ligger länkar för att dela på Face­book, Twitter och Linkedin.

Under länkarna finns följande texter och rubriker i nämnd ordning. ”Artikeln är gjord i samarbete med Iustus” i svart mot vit bakgrund. Iustus står i orange färg och är klickbart. En mellanrubrik ”Allt du behöver” och texten ”Boken har inga onödiga bihang eller tillägg, eftersom den trycks efter nyår och därför har med alla de senaste lagänd­ring­arna. Hannah: ”Jag har under mina tre år på utbildningen aldrig behövt någon annan lagbok än den här. I Upp­sala har nästan alla den”. Den klickbara texten ”Ta lagen i egna händer! Köp boken här” i orange. Rubriken ”Expertis bakom” och därunder en banner för någon helt annan produkt. ”Framtagen tillsammans med universiteten för att den ska innehålla allt det som behövs under studietiden” och rubriken ”Ett lätt val” och texten ”Den blåa lagboken har 4 512 sidor (och väger 2,8 kilo). Den gröna har 2 232 sidor (och väger 1,8 kilo). Hannah: ”Vi bär ju alltid med oss boken, och då är det ju såklart ett problem om den väger tre kilo”. Den klick­bara texten ”Alla Sveriges lagar – 605 kronor” i orange. Rubriken ”Och såklart – billigast” och därunder en banner. Texten ”Den gröna lagboken är det billigaste alternativet – ibland uppemot hälften så dyr som övriga alternativ”. Rubriken ”Poppis uppstickare” med efterföljande texten ”Hannah: ”I början av utbildning­en köpte m

ånga den blåa lagboken eftersom de inte kände till något annat alternativ. Men i dag har de flesta den gröna” och texten ”(*För enkelhetens skull gör vi som juriststudenterna och benämner Sveriges Rikes Lag 2016 som den blåa lagboken och Svensk Lag 2016 som den gröna lagboken.)”. En länk med texten ”Här köper du den gröna lagboken! och ”Artikeln är gjord i samarbete med Iustus” i vit text på en orange bård. Sist står det ”Short­cut tillsammans med två länkar till Facebook och Linkedin samt taggar för Iustus och Juridik.

Uppgift saknas om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren framgår det inte att det är reklam.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Mediekanalens yttrande
Mediekanalen har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid använd­ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen är publicerad i ett medium som innehåller redaktionellt material. Frågan är om reklamen är så tydligt reklamidentifierad att en läsare omedelbart kan se att det är fråga om reklam.

Framställningen har en redaktionell utformning och har samma eller liknande spaltbredd och typsnitt som artik-larna på webbplatsen. I början och slutet av reklamen står ”Artikeln är gjord i samarbete med Ius­tus” samt att det på flera ställen i reklamen finns länkar för att köpa boken samt pris. Nämnden finner dock att detta inte är till­räck­­ligt tydlig för att en genomsnittskonsument omedel­bart ska kunna identifiera inlägget som reklam. Inte heller finns Iustus logotyp med i inlägget, något som hade kunnat underlätta identifiering av materialet som reklam. Nämnden finner därför vid en sammantagen bedömning att det inte omedelbart framgår att det rör sig om reklam och framställningen strider därmed mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Susanna Eneteg, Pelle Kronestedt, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Anna Renman.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander