Beslut

Ärende 1702-42
2017-05-02Anmäld reklam Banner för telefonabonnemang från Hallon

Annonsör HI3G Access

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att bannern är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats på Youtube framför en video. Bannern har mörkrosa bak­grund med bananer på. Till vänster i bannern finns en vit ram med texten ”99 kr/mån” i. I mitten av bannern finns texten ”Hallon goes bananas!” i svart mot gul bakgrund. Till höger i bannern finns annonsörens logotyp.

Reklamen har producerats av Hallon genom HI3G Access AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren framgår det av annonsen att priset är 99 kr/mån men ingenstans står det att det endast är un­der en viss period och inget ordinarie pris finns i annonsen. När man kommer till erbjudandet på deras hemsida gäller detta endast i fyra månader och sedan blir det ordinarie pris på 299 kr/mån. Anmälaren tycker att det är förvirrande och det är dålig information om vad som händer efter fyra månader.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören yttrar att den aktuella annonseringen har upphört. Marknadsföringen i bannerannonsen anger ”Hallon Goes Bananas” samt en prisangivelse om ”99kr/mån”. När konsumenten klickar på erbjudandet länkas denne direkt till erbjudandets landningssida, där samtlig information kring köperbjudandet framgår.

Banners är ett kommunikationsmedium som medför vissa begränsningar vad avser det utrymme som kan tas i anspråk för information kring köperbjudandet. Genom att konsumenten klickar på annonsen och där­igenom länkas till landningssidan, där den fullständiga informationen kring abonnemanget finns att tillgå, har annons­ören vidtagit de åtgärder som krävs för att annonseringen inte ska uppfattas som vilseledande. Anmäl­aren har i detta fall bekräftat att denne faktiskt klickat på bannern för att ta del av erbjudandet i sin helhet. Där­igenom har konsumenten bland annat kunnat göra sig en uppfattning om att det marknadsförda abonnemang­ets pris i bannerannonsen varit begränsat till fyra månader, och att det därefter återgått till det ordinarie priset om 299 kronor i månaden. Kunden har på landningssidan därtill erhållit information om att det aktuella abonne­manget inte haft någon bindningstid, vilket i praktiken medfört att kunden faktiskt kunnat välja att teckna abon­nemanget under de månader som det kostade 99 kronor.

En banner medför i sig vissa begränsningar, vilket annonsören har beaktat genom att vidta åtgärden att konsumenten genom landningssidan erhållit samtlig information kring pris, bindningstid, datamängd etcetera. Annonsören har genom bifogat underlag visat att marknadsföringen varit utformad enligt ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Marknadsföringen är således inte vilseledande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen konstaterar att påståendet ”99 kr/mån” ger en genomsnittskonsument intryck av att abonnemanget kostar 99 kronor per månad under hela abonnemangstiden. Det framgår inte att abonnemanget efter fyra månader kostar 299 kronor per månad. Att det när man har klickat på bannern som leder till annons­örens webbplats framgår att så är fallet neutraliserar inte det intryck som bannern ger. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman