Decision

Case 1705-44
2017-06-15ADVERTISING Reklamfilm för personbilen Kia Sportage

ADVERTISER Kia Motors Sweden AB (Kia)

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd avslår Kia Motors Sweden AB:s begäran om omprövning av ärende 1702-32.  

 

 

Tidigare uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnds uttalande i ärende 1702-32 (2017-03-15), se bilaga.

 

Reklamen och närmare om opinionsnämndens tidigare uttalande
Den anmälda reklamen består av en 75 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Filmen utspelar sig i ett snöigt bergs- och skogslandskap. Filmen inleds med att en person går bort från en parkerad bil på en rak snötäckt landsväg. Texten ”Oscar Wester provkör nya Kia Sportage” visas samtidigt mitt i bild. En per­son, som sannolikt är skidåkaren Oscar Wester, fäster ett rep med handtag i bilen en bit bort. Därefter filmas bilen och personen växelvis i olika scener när bilen åker på en snöig landsväg och personen tolkar på skidor efter bilen. Han gör bland annat volter, trix, åker upp på snövallar och på ett broräcke. Solen går ner och det mörknar. Bilen och skidåkaren filmas uppi­från när bilen kör iväg i mörkret med skidåkaren fortfarande tolkande efter bilen. Texten ”Provkör våra vinterbilar du också” visas. Filmen avslutas med KIA:s logotyp.

Reklamen har producerats av Isobar Sverige och Kia Motors Sweden.

I uttalandet den 15 mars 2017 prövade Reklamombudsmannens opinionsnämnd om reklamfilmen uppmuntrade beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt samt om reklamfilmen inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt försvarligt innehöll bild eller beskrivning av farlig verksam­het eller situation där gällande säker­hets­normer eller hälsohänsyn åsidosatts.

Nämnden fann bland annat att reklamen innehöll en bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där gällande säker­hets­normer eller hänsyn till hälsa åsidosatts och att reklamen därmed stred mot artikel 17 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler),

 

Begäran om omprövning
Annonsören begär omprövning av ärendet eftersom fel har begåtts vid handläggningen av ärendet.

I sin begäran om omprövning anför annonsören i huvudsak följande.

I filmen deklareras i text, i anslutning till filmen, att åkningen genomförts av professionell skidåkare under kon­trollerade former. RON hänvisar i sitt beslut till 3 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276), enligt vilken bestäm­melse det inte är tillåtet att bland annat tolka på skidor efter en bil, om det inte sker på så kallad ägoväg eller liknande väg med ringa trafik. Nämnden konstaterar därefter att reklamfilmen, i vart fall delvis, förefaller vara inspelad på sådan större väg som inte omfattas av undantaget i trafikförordningen och att den därför strider mot artikel 17 första stycket i ICC:s regler.

Enligt annonsören har dock RON bortsett från annonsörens yttrande i ärendet vari framgår att inspelningen skedde i Norge på avspärrat område. Inspelningen gjordes på både privat och offentlig väg där ingen risk för mötande trafik fanns tack vare avspärrningar som noga övervakades av vakter i båda riktningarna som stod i ständig kontakt med produktionsteamet.

Mot denna bakgrund är det enligt annonsören uppenbart att RON har begått ett fel vid handläggningen av ärendet, då filmen inte är inspelad på sådan väg som RON antar. Något brott mot trafikförordningen har inte skett, och filmen strider därmed inte mot artikel 17 första stycket. Annonsören hemställer därför om omedelbar omprövning av beslutet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt 12 § andra stycket i instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinions­nämnd (RON) kan ett beslut omprövas om nya förhållanden motiverar det eller om fel har begåtts i handlägg­ningen som uppenbart kan ha inverkat på beslutet.

Nämnden konstaterar att reklam enligt ICC:s regler ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen upp­fattas. De faktiska förhållandena vid till exempel inspelning av en reklamfilm har ingen omedelbar betydelse för denna bedömning. Att den aktuella inspelningen skett under säkra former och enligt annonsören varit lagligt genomförd enligt norsk rätt, leder således inte till att en genomsnittskonsument uppfattar framställningen på annat sätt och påverkar i detta fall inte nämndens bedömning.

Annonsörens begäran om omprövning avslås därför.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander och Mats Rönne.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig