Decision

Case 1705-103
2017-06-15ADVERTISING Reklamfilm för högtryckstvätten Kärcher Full Control Plus från Kärcher

ADVERTISER Kärcher AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 25 sekunder lång reklamfilm som har visats i TV4. En man står utanför ett hus och spolar av en betongtrappa och en plaststol med en högtryckstvätt så att smuts spolas bort. I nästa scen står mannen på ett trädäck vid en anlagd damm utanför huset. Han spolar av trädäcket med högtryckstvätten. Plötsligt flyter en gul ubåt, som ser ut att rymma en person, upp till ytan i dammen. Ubåten är mycket smutsig och har beläggningar på sig. Mannen tittar på ubåten och sen på handtaget där han kan reglera styrkan på hög­tryckstvätten. Han höjer till högsta nivå och börjar spola av ubåten. Smutsen/beläggningarna på den spolas bort efter ett drag med högtryckstvätten. En manlig speakerröst säger ”Full kontroll med rätt inställning mot all typ av smuts”. Mannen rengör halva ubåten och halva bryggan och vinkar till en man som nu syns inne i ubåten. Mannen i ubåten öppnar luckan och tittar ut ur ubåten. Filmen avslutas med att visa olika modeller av högtrycks­tvättar tillsammans med texten ”Rätt inställning för varje uppgift” följt av ”Upplev nya Kärcher Full Control Plus”. I det övre, högra hörnet finns Kärchers logotyp och en manlig speakerröst säger ”Kärcher makes a difference”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren klarar produkten inte det som visas i reklamen. I filmen visas hur en rejält smutsig enmansubåt väldigt enkelt tvättas med en kallvattenstvätt. Produkten är inte ens i närheten av så effektiv som visas och båt­skrov går inte att bara blåsa av med vattentryck, anmälaren har testat. Det skulle ta en hel dag att rengöra en båt så med en Kärcher, om det ens är möjligt, och i reklamfilmen tar det fem sekunder.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören anser inte att detta är vilseledande marknadsföring. Högtryckstvätten kan rengöra alla ytor som visas i reklamfilmen med visat resultat. I detta fall demonstreras högtryckstvätten på ytorna och resultatet syns i reklamfilmen. Annonsören visar att man kan använda högtryckstvätten till dessa applikationer.

Enligt annonsören föreligger tre fall av rengöring av båt:

  • Rengöring av däck, skrov och botten vid upptagning eller som i reklamfilmen uppstigning.
  • Rengöring av däck, skrov och botten efter torkning eller längre landförvaring.
  • Rengöring efter bärgning eller båt som legat i sjön många säsonger.

Det är det första fallet som beskrivs i filmen och det avser levande beväxning från säsong motsvarande botten och liknar applikationer i trädgård samt avser blöt, mjuk ofta tjock film. Fall två avser intorkad beväxning och nedfall av sot, avgaser, pollen etcetera, ofta kallat trafikfilm, och liknar mer rengöring av husfasad eller bil med tunn hård film och kräver mer tid alternativt andra tillbehör. Fall tre inbegriper djupt sittande smuts i porer samt förekommande infärgning att likställa med smutsrand i vattenlinje på båt och kräver annan metod, till exempel ångtvätt, alternativt blekning med oxalsyra.

Annonsören åberopar sex oberoende källor med uttalanden angående effekter av att högtryckstvätta båtar:

  1. Ett inlägg från 2009 på ett forum på webbplatsen sailguide.com. Inlägget lyder ”Det damp ner en faktura från Grefab i min postlåda idag. Fakturan gällde båtlyftet nu i höst med tillhörande avspolning av båtbotten. Någon kanske tycker jag är snål smålänning, och det står jag i så fall för, men är det rimligt att priset på bottenspolning höjs med 100 % på ett år, från 200 till 400.-? Det är ockerpris enligt mig. Det tar ca 3 minuter för personalen att spola av min lilla 28-fots segelbåt…en rejäl timdebitering”.

Enligt annonsören är detta tidsangivelser för högtryckstvättning av botten vid upptagning. Kund i småbåtshamn uttalar sig om kostnad och tidsåtgång för att spola rent båtskrov vid upptagning för båt betydligt större än ½ miniubåt angivet 28 fot det vill säga cirka nio meters båt tar tre minuter. Grefab Göteborgs kommunala småbåtshamnar spolar av botten på båtar vid upptagning då beväxning är blöt och mjuk, det vill säga färsk, med högtryckstvätt.

  1. Faktabladet ”Miljöanpassat båtliv” från Göteborgs Miljöförvaltning. Stycket som annonsören hänvisar till lyder ”Det finns t ex färger som ger en glatt yta så att organismerna har svårt att fästa. En del av de mer miljövänliga färgerna bör kombineras med mekanisk rengöring. Detta kan göras antingen för hand, med högtrycksspolning eller i speciella båtbottentvättar, där båten tvättas utan att lyftas upp ur vattnet. Tyvärr finns det mycket få bottentvättar i drift. Vill man själv skrubba sin båt är det effektivast att göra det när organismerna nyligen fått fäste och ännu inte vuxit till sig. Använd alltid miljöanpassade produkter för tvättning, vaxning och polering av båten och tvätta den där det finns anläggningar som kan rena spolvattnet”.

Annonsören hänvisar till att det är Miljöförvaltningen i Göteborgs stads råd om miljöanpassade alter­nativ. ”Hög­trycksspolning” samt ”är det effektivast att göra det när organismerna nyligen har fått fäste”

  1. Två inlägg på ett forum på webbplatsen maringuiden.se. Inläggen lyder ”Oavsett om du högtryckstvättar eller borstar av botten så gör det direkt innan slemmet hinner torka. Väldigt mycket lättare än när det har torkat” respektive ”Färgern skall ju inte spolas bort, det är skiten. Tål inte trät en avspolning så är det hög tid att byta det, ta det bara försiktigt om färgen skulle släppa på något ställe. Har haft träbåt i många år utan några problem med avspolningen av botten. Som tidigare sagt så är detta lättast att göra innan beväxningen har fått torka”.

Annonsören kommenterar att inläggen är en diskussionstråd på maringuiden.se där högtrycksspolning av träbåt poängterar vikten av att spola av båten innan den torkar och att det avsevärt underlättar rengöringen.

  1. Råd för rengöring av båt på Atlantica försäkringsbolags webbplats. Där står ”Det är lättast att göra ren båtens botten om man gör det direkt efter upptagningen när den fortfarande är fuktig. Använda gärna högtryckstvätt, dock inte en kraftig proffsvariant. Då går det lätt att ta bort smuts, beväxning och den bottenfärg som sitter löst. I brist på högtryck går det med scotch brite och diskmedel. Spola noga efter rengöringen”.

Annonsören skriver att i materialet poängteras att det går lätt att tvätta direkt innan båten torkar, rekom­men­deras högtryckstvätt och man råder att inte använda professionell variant utan motsvarande i annonsörens tv-reklam för konsument.

  1. En video på Youtube som är upplagd av en konsument i Storbritannien. Filmen heter ”Pressure wash­ing boat” och visar när en man tvättar de övre delarna av en båt med en högtryckstvätt.

Annonsören menar att filmen tydligt illustrerar effekt av högtryckstvätt på smuts hård film, det vill säga fall två beskrivet ovan i annonsörens yttrande. Fall två är ej illustrerat i vår reklamfilm men kan givetvis uppfattas som applikation och är avsedd applikation för en högtryckstvätt.

  1. Rekommendation om tvätt på båttillverkaren Yamarins webbplats. Där står ”Tvätta båten genast då den en stadigt upptagen för vintern. Glasfiberytor kan tvättas med en högtryckstvätt. Om du inte har tillgång till en sådan blir en båt i normalt skick ren också med traditionell handtvätt. Alger och slem lossnar lätt­are om de inte hunnit torka. En högtrycktsvätt är ett behändigt och effektivt redskap som är enkelt och ofarligt att använda. Om man har lämpliga borstar och munstycken till hands kan man klara sig utan tvättmedel. Het ånga som är över hundra grader förstör även mögelsporer, bakterier och damm­kvalster”.

Annonsören anser att båttillverkare rekommenderar högtryckstvätt som en behändig och enkel metod och att båttillverkare menar att man ofta klarar sig utan kemiska ämnen. Båttillverkare rekommenderar också att tvätta båten genast vid upptagning.

  1. ”Kärcher abration test”, en text på tyska och video på Kärchers tyska webbplats. Annonsören skriver att det är en jämförelse av tvätteffekt mellan olika fabrikat av kallvattentvättar i standardiserat test med tydlig skillnad påvisad upp till 50 % effektivare att använda Kärchers patenterade munstycksteknologi jämfört med andra tillverkare.

Annonsören har valt att inte använda konkurrentjämförelser på svenska marknaden utan talar för egen produkt endast, därav den tyska versionen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Anmälaren har ifrågasatt om den marknadsförda produkten är så effektiv för att rengöra fritidsbåtar som visas i reklamfilmen. Annonsören har åberopat visst material för att styrka att högtryckstvättar är effektiva för att rengöra båtar med.

Opinionsnämnden konstaterar att filmen ger intryck av att det är enkelt att med hjälp av den marknadsförda högtrycks­tvätten spola bort smuts från en båt som har legat i vattnet en tid och fått beläggningar, i vart fall när den spolas av genast. Speakerröstens kommentar ”Full kontroll med rätt inställning mot all typ av smuts” för­stärker intrycket av att högtryckstvätten är effektiv i visst avseende. Nämnden finner inte att de källor som annonsören åberopat är tillräckliga för att styrka intrycket av produktens egenskaper. Reklamfilmen är därför vilseledan­de och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Mats Rönne.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren